Pregunta resposta

 • Enviada: 5/11/2013
 • per: Toni Martínez
 • Presentada: 13/11/2013
 • Estat: Contestada
 • Arxivat en: Medi Ambient i Territori
 • Comparteix:

Protecció, drets i benestar animal.?

que s'està fent en matèria de protecció, drets i benestar animal (animals domèstics i fauna salvatge), als municipis on governa ICV.

També vull saber quines, actuacions duran a terme en aquesta legislatura en quan a drets i benestar animal.

Gràcies.


 • Aquesta pregunta va ser enregistrada el 13/11/2013 en nom de Toni Martínez


 • Resposta directa d'ICV-EUiA:
  Benvolgut Toni,

  En els nostres programes poden consultar les propostes en defensa de drets i benestar dels animals i de protecció de la biodiversitat. http://www.iniciativa.cat/icv/sections/programes_electorals

  Ens hem compromès a desenvolupar el reglament de la Llei de protecció dels animals i a impulsar una llei de protecció de la biodiversitat que contempli la defensa dels animals com a objectiu principal.

  La nostra acció política i les nostres iniciatives parlamentaries i propostes tenen com a objectiu:
  - El reconeixement i la protecció dels animals que impedeixi l’explotació abusiva i cruel, el maltractament o el patiment.

  - El desenvolupament de la conscienciació i la sensibilització en el respecte cap als animals que prevegi, redueixi i anul·li el maltractament i la violència exercida contra aquests.

  - La creació d’una relació entre l’ésser humà i els animals que propiciï qualsevol acte que estimuli el respecte cap a tots els éssers vius. Ressaltar el valor de la convivència i des de les administracions vetllar per a garantir aquest vincle.

  Entre les nostres propostes:
  Donar suport als municipis per a l’exercici de les competències en relació
  amb l’aplicació de la llei i les ordenances municipals per a la recollida
  d'animals, control de l’exposició dels animals als aparadors i el control del benestar dels animals del seu municipi. Fomentar, estimular, fer campanyes sobre el valor de l’acollida com a suport i alternativa als centres o refugis. Realitzar campanyes de sensibilització i programes educatius que fomentin el respecte i la convivència entre éssers
  humans i animals.
  Permetre l’accés dels animals de companyia al transport públic.
  Promoure una llei per a regular la caça a Catalunya que comporti un control estricte i restringit de les modalitats de caça, prioritzant la protecció animal i la seguretat de les persones, i que reguli especialment la tinença de gossos per a la caça.
  Afrontar ferma i decididament la prohibició de l’ús d'animals en espectacles fixes i itinerants i festes populars que impliquin degradació, patiment, tortura o mort de l’animal o en què es forci als animals a realitzar comportaments impropis de la seva espècie i/o que es mantinguin animals en condicions alienes a la seva natura i de forma urgent, els correbous capllaçats i embolats.
  Aprovar un Pla Director de Gestió dels centres de recollida d'animals
  abandonats o perduts amb els recursos suficients, per tal de fer front al
  precepte legal de la prohibició de sacrifici dels animals abandonats.


  Els nostres grups municipals han presentat mocions als ajuntament per declarar ciutats lliures de circs amb animals, i en aquest sentit vem signar l’ Ahdesió al Manifest per una Catalunya
  Lliure d’Animals en Circs (CLAC). Declaració de Catalunya lliure de circs amb animals, sumant-se a la petició de més de 60 municipis catalans i a les campanyes promogudes per les principals
  organitzacions en defensa dels animals.

  Elaborar un Pla de Revisió de tots els zoològics de Catalunya, amb l’objectiude millorar el benestar dels animals i garantir la funció educativa, de sensibilitzaciói protecció de la natura i la biodiversitat dels zoològics. Garantir que tots els parcs zoològics de Catalunya compleixin estrictament la Guia per a l’Aplicació de la Llei 31/2003 de conservació de la fauna salvatge en parcs zoològics. Aquest pla ha d’incloure la petició als organismes internacionals competents la descatalogació d’espècies que tenen menys capacitat d’adaptació a la vida en captivitat, com ara cetacis, elefants, lleons marins i gran felins. Adaptar les instal·lacions dels zoològics perquè prioritzin la conservació d’espècies en perill d’extinció i perquè actuïn com a centres de rescat d’animals salvatges i de recuperació de fauna autòctona.
  Revisar i vetllar perquè es compleixin les directives europees sobre benestar dels animals de producció, eradicant els mètodes cruels i reforçant les mesures inspectores i de vigilància, controlant-ne el transport en condicions i el sacrifici de manera indolora i d’acord amb la normativa.
  Reforçar els instruments de gestió per a la protecció dels espais naturals i corredors biològics del país amb l’objectiu de protegir els hàbitats de la fauna salvatge.
  Impulsar el Consell Assessor de Defensa dels Animals, tal i com ho
  contempla la Llei de protecció dels animals.
  Impulsar les iniciatives per a prohibir les proves en animals de productes i d'ingredients cosmètics i adherir-se a les recomanacions de la campanya internacional Cruelty Free.
  Impulsar d’acord amb els ajuntaments les mesures necessàries que redueixin l’abandonament d’animals de companyia i gravar la compra d’animals a botigues i criadors.
  Donar suport a les campanyes divulgadores i informatives realitzades per les organitzacions de defensa dels animals, reconeixent el seu valor social i educatiu.
  Dur un cens i un control de les col·leccions privades d’animals salvatges. Limitarles quan s’escaigui.
  Incloure en la temàtica obligada de la formació dels cossos de seguretat, cursos de legislació i de benestar dels animals.

  En l'àmbit estatal és indubtable el nostre compromís en la protecció dels animals i aquesta legislatura hem presentat esmena a la totalitat al projecte de llei per declarar la tauromàquia be cultural.
  En aquest sentit també hem presentat al Congrés i al Senat preguntes parlamentaries i hem instat al Govern a establir els mecanismes i desenvolupaments legals necessaris que evitin situacions de maltractament animal com el Torneig del Toro de la Vega i en contra de les transmissions d'espectacles taurins en horari infantil en la televisió pública. Hem presentat preguntes sobre la protecció del llop als pics d'Europa i també en contra del "lanceo" de porcs senglars.

comments powered by Disqus