Llei en curs: Proposició de llei de Transparència i Accés a la Informació Proposa una idea

Part final

Disposicions transitòries Afegir disposició

Primera. Pla d’aplicació de la llei Afegir punt

El Govern elaborarà un Pla d’aplicació d’aquesta llei que contempli un període màxim de dos anys per a la seva plena realització. Aquest pla serà presentat al Parlament, en la Comissió competent en la matèria, que en farà el seguiment de la seva implementació. El Pla contemplarà la informació que haurà de publicar-se en la primera fase d’aplicació de la llei (i contemplada en la Disposició Transitòria Segona), el pla de formació dels treballadors públics, la elaboració dels portals web i els aplicatius.

Segona. Informació publicada en la primera fase d’aplicació de la llei Afegir punt

L’Administració garantirà que totes les institucions i ens contemplats en l’article 2 d’aquesta llei, de manera proactiva i per pròpia iniciativa, i en el termini màxim d’un any a comptar des de l’entrada en vigor d’aquesta llei, faran pública i accessible la següent informació:

1. La descripció de la seva estructura orgànica, els noms dels responsables de cada unitat, de les seves funcions i deures, de la ubicació dels seus departament i organismes i dels vincles entre ells, de les hores d’atenció al públic, adreces i vies de contacte.

2. La relació de llocs de treball i els de contractació temporal, siguin o no de plantilla i les llistes que es puguin crear per a accedir als processos de formació i promoció.

3. El catàleg dels serveis que presta cada unitat de l’Administració, incloent normes, cartes i protocols d’atenció a l’usuari, i l’inventari actualitzat dels procediments administratius, amb indicació d’aquells que estan disponibles en format electrònic.

4. Les retribucions (incloent tots els components del salari total), així com les prestacions, complements a plans de pensions o de qualsevol altre tipus.

5. Les activitat privades retribuïdes que realitzin tots els càrrecs públics i alts càrrecs de l’Administració l’activitat professional principal dels quals sigui el seu exercici com a càrrecs públics o alts càrrecs. Aquesta informació es mostrarà en un llistat amb els noms i cognoms de cada persona, el càrrec i la informació esmentada detallada per cadascuna d’elles.

6. Igualment també hauran de fer públic els bens i patrimoni a l’inici i final del seu mandat o càrrec, mitjançant un model únic, comú i prefixat per l’Autoritat de manera que permeti la comparació, el seguiment i el tractament de les dades.

7. Els sous, prestacions o complements de qualsevol tipus abonats a ex-presidents, ex-membres del govern, ex-diputats i exdiputades i, en general, tota retribució econòmica que l’Administració faci a persones que han exercit un càrrec públic.

8. El nombre total, noms i cognoms i retribucions (incloent tots els components i subcomponents del salari total) de tots els càrrecs de lliure designació, assessors i consultors, actualitzant la informació de manera permanent en els casos en que es produeixi canvis en la posició laboral i/o sou.

9. L’agenda de reunions de tots els diputats i diputades, així com de tots els membres del govern i alts càrrecs de l’Administració, indicant amb quina persona física o jurídica es veuen, el dia i hora, i el motiu de la reunió.

10. La legislació, reglaments, ordres i tota la normativa (directrius, instruccions, circulars i notes et altri), ja sigui aquella destinada al conjunt de la societat com aquella que regula el funcionament intern de la mateixa Administració.

11. La relació de lleis, reglaments, ordres i tota normativa que estigui en tràmit, així com les memòries explicatives i justificatives que els acompanyin, indicant el seu objecte i estat de la tramitació.

12. La informació sobre els programes anuals i plurianuals que es pretenguin dur a terme, el resultat de les avaluacions de la qualitat dels serveis públics o sobre la incidència social de les polítiques.

13. Un llistat de tots els informes i estudis encarregats on consti qui rep l’encàrrec, amb quin objecte, terminis de lliurament i cost dels mateixos.

14. Totes les enquestes i la informació estadística realitzada o encarregada.

15. Publicar i difondre els informes d’auditoria i fiscalització, ja siguin duts a terme per òrgans de control intern de l’Administració com si són encarregats a entitats o empreses externes.

16. El Parlament de Catalunya haurà de fer pública, sense perjudici del que estableix la resta d’articles d’aquesta llei, la següent informació:

a. Tota la documentació relativa a la programació dels treballs parlamentaris, incloent el calendari de sessions i de reunió de comissions i ponències i l’ordre del dia.

b. Els projectes i proposicions de llei es faran públics a partir de la seva entrada al Parlament i s’afegiran totes les modificacions que s’esdevinguin fins a la seva aprovació definitiva així com les esmenes presentades, les votacions i el seu resultat.

c. Tots els informes sol·licitats o elaborats pel Parlament, en Ple o Comissions i les actes de totes les sessions.

d. Retransmissió pel canal Parlament de totes les compareixences en les comissions i publicació de la transcripció.

e. Informació del signe de la votació individual de tots els diputats i diputades en totes les votacions en sessions plenàries i en comissions.

f. Base de dades i registre de totes les gravacions d’audio i/o vídeo, presentat online de manera permanent i amb una transcripció escrita de les mateixes.

g. El pressupost del Parlament aprovat i liquidat anualment, de manera detallada i fàcilment comprensible de totes les partides.

h. Un registre de tots els viatges que s’han realitzat actualitzat de manera permanent amb la identificació de totes les persones que han viatjat amb càrrec al pressupost del Parlament i el cost que ha representat cada viatge.

17. Els partits, fundacions i associacions vinculades hauran de fer pública la informació següent i en els termes següents:

a. Hauran de fer públics anualment els seus comptes, a la pàgina web, en un lloc visible i fàcil de localitzar, i posant a disposició còpia en les seves seus nacionals. En aquesta informació apareixerà:

El seu balanç econòmic amb detall d’ingressos i despeses, especificant les subvencions rebudes i el concepte, els ingressos per quotes dels afiliats, i molt especialment, les donacions (identificació completa, quantia, data)

Compte de resultats

Crèdits que tenen signats amb entitats financeres que especifiqui les condicions del seu retorn i actualitzi les possibles modificacions, incloent, si és el cas, dades de les operacions de condonació del deute.

b. Tota aquesta informació es farà en un format comú, elaborada per la Sindicatura de Comptes, amb l’objectiu de garantir que la informació es pot comprendre i comparar amb facilitat, tant en relació amb un període com entre partits.

c. Seran públics i accessibles, a la pàgina web i posant a disposició còpia en les seves respectives seus, els registres i arxius del Tribunal de Cuentas i de la Sindicatura de Comptes, així com la documentació comptable que els partits, federacions, coalicions i agrupacions d'electors, i fundacions de partits polítics, hagin lliurat a aquesta

d. Cada candidatura electoral, per a totes les comtesses celebrades a Catalunya, estaran obligades a presentar un pressupost de campanya electoral, que inclourà necessàriament un pla de mitjans de comunicació, a la Sindicatura de Comptes i a la Sindicatura Electoral abans de l’inici de la campanya electoral; aquesta presentació pot donar lloc a suggeriments de modificació per part de la Sindicatura Electoral i constitueix un requisit necessari per a la percepció de tota subvenció electoral. El pressupost i els estats comptables que inclogui s’atindran, en tot cas, a les regles del Pla general de comptabilitat. Aquest pressupost serà públic al web de la Sindicatura de Comptes i disponible a la seva seu.

e. Les candidatures que tinguin dret a obtenir subvenció presentaran la corresponent liquidació a la Sindicatura de Comptes. Aquesta liquidació es farà amb un mateix format per part de tots els partits, format dissenyat per la Sindicatura de Comptes, i haurà d’anar acompanyada per un informe de conformitat emès per un auditor registrat. Tant la liquidació com l’informe de l’auditoria es faran públics per part de la Sindicatura de Comptes en el seu web i es posaran a disposició de la ciutadania per consultar-los o fer-se còpia a la seva seu.

f. S’establirà un registre públic on apareguin totes les aportacions que reben els mitjans de comunicació de les diferents administracions públiques així com un registre de tota la publicitat contractada per els mitjans. Les xifres seran de caràcter anual, i s’establiran els organismes que vetllaran per la publicitat i veracitat de les dades publicades.

18. S’establirà un registre públic, accessible i fàcil de localitzar via web i també en paper a les respectives delegacions del govern del finançament de partits polítics, centrals sindicals i de les patronals, així com fundacions i associacions vinculades a aquests,.

19. En l’àmbit econòmic i pressupostari:

a. Els pressupostos generals de l’Administració, així com el de les diferents unitats, òrgans i organismes de tots els ens recollits en l’art. 2 d’aquesta llei. Així mateix farà públic el grau d’execució trimestral, desglossat per seccions, capítols i programes, i en un format comú per als diferents ens de manera que es permeti la comparació i el seguiment de la informació.

b. El patrimoni de les que és titular (edificis, terrenys, vehicles, bens mobles...) i la informació relativa a la gestió d’aquest patrimoni.

c. El cost de les campanyes de publicitat institucional.

d. Tota la informació econòmica i estadística d’elaboració pròpia, facilitant les fonts, notes metodològiques i models utilitzats.

e. Les llistes de contractació temporal de personal i les llistes que es creïn en els processos de formació i/o promoció.

20. En matèria d’urbanisme, ordenació del territori i medi ambient:

a. El planejament urbanístic (diferents instruments d’ordenació del territori, plans urbanístics i normativa urbanística)

b. L’ordenació del territori amb indicació dels usos previstos (classificació i qualificació del sol, ordenació prevista, normativa urbanística, entre altres)

c. Els plans d’infraestructures i l’execució de l’obra pública.

d. Els plans de protecció d’espais naturals i de protecció del medi ambient.

21. La informació sobre convenis de col·laboració, contractes, concessions i subvencions on constin els beneficiaris, l’objecte i la quantitat. En concret de cadascun d’aquests àmbits caldrà fer pública proactivament la següent informació:

22. Contractació pública:

a. Informació general de les entitats i òrgans de contractació, com direcció de contacte, números de telèfon i fax, direcció postal i compte de correu electrònic.

b. Informació sobre les licitacions en curs, amb accés a la totalitat de les condicions d’execució del contracte i la restant documentació complementària.

c. Informació sobre els contractes programats, els contractes adjudicats, les licitacions anul·lades i qualsevol altra que es consideri necessària o convenient per a l’adient gestió de la contractació.

d. La informació sobre preguntes freqüents i aclariments relatives al contingut dels contractes.

23. Concessions de serveis: l’Administració recollirà en els plecs de clàusules administratives per la concessió de serveis les previsions necessàries per garantir els següents drets a les persones usuàries:

a. A obtenir informació sobre les condicions de prestació del servei públic.

b. A presentar queixes sobre el funcionament del servei, que hauran de ser contestades de forma motivada i individual.

c. A obtenir còpia segellada de tots els documents que presentin en les oficines de la concessionària, en relació amb la prestació del servei.

24. Convenis de col·laboració: publicitat de la relació dels convenis i acords subscrits, així com les seves modificacions, assegurant l’accés a les següents dades:

a. Les parts signants del conveni o acord, els seus representants i el caràcter d’aquesta representació.

b. L’objecte del conveni o acord, amb indicació de les activitats compromeses, òrgans encarregats de les mateixes i finançament.

c. El termini i condicions de vigència.

d. El lloc de publicació del conveni o acord.

e. L’objecte de les diferents modificacions experimentades en els convenis o acords durant la seva vigència, i les dates en les que es van produir.

25. Subvencions:

a. Relació actualitzada de les línies d’ajut o subvencions que tingui previst convocar durant l’exercici pressupostari, amb indicació de les quantitats que es destinen, l’objectiu o la finalitat i la descripció dels possibles beneficiaris.

b. Una enumeració dels objectius i efectes d’utilitat pública o social que es pretenen aconseguir amb l’aplicació de cada subvenció, del termini que es considera precís o necessari per a la seva consecució, dels costos totals previsibles i de l’existència o no d’altres possibles fonts de finançament.

c. Quan els objectius que es pretenguin aconseguir amb les subvencions afectin al mercat, s’exposarà de forma motivada, per una banda, en quina mesura aquestes subvencions estan dirigides a corregir errades, que s’identificaran, i per altre, es motivarà en quina mesura els seus efectes seran mínimament distorsionadors del mercat.

d. El text íntegre de la convocatòria de les ajudes o subvencions.

e. Les concessions d’aquestes ajudes o subvencions, dins del mes següent al de la notificació o publicació, amb indicació únicament de la relació dels beneficiaris, sempre que això sigui possible de conformitat amb la normativa vigent, l’import de les ajudes i l’identificació de la normativa reguladora.

f. Les subvencions concedides sense promoure la publicitat i concurrència.

26. La documentació referida a la creació o funcionament de societats, fundacions, consorcis o altres entitats públiques o que exerceixin funcions públiques o prestin serveis públics.

27. Les autoritzacions administratives, llicències, declaracions responsables i qualsevol actes administratius que permetin l’exercici de funcions o actes subjectes a l’autorització, control o fiscalització de l’Administració , que incideixin directament en la gestió del domini públic o en la prestació de serveis públics.

28. Les resolucions administratives i judicials que puguin tenir rellevància pública o que assentin criteris d’actuació per a l’Administració.

29. Qualsevol altra informació addicional que l’Administració consideri oportú publicar.

Disposició addicional Afegir disposició

Primera. Formació dels treballadors i treballadores públics Afegir punt

L’Escola d’Administració Pública de Catalunya, en col·laboració amb l’Autoritat, duran a terme, en el termini de sis mesos, un pla de formació específic amb l’objectiu d’informar al personal de l’Administració sobre els continguts d’aquesta llei i de formar als Responsables de Transparència i Accés a la Informació. Així mateix també podran elaborar els materials necessaris que puguin contribuir a la comprensió i aplicació de la llei per part de l’Administració.

Disposició derogatòria Afegir disposició

Primera. Derogació normativa Afegir punt

Queden derogades totes les disposicions iguals o d’inferior rang que s’oposin a allò disposat en aquesta llei.

Disposició finals Afegir disposició

Primera. Desplegament Afegir punt

S’autoritza al Govern de la Generalitat per al desplegament d’aquesta llei i a modificar tota la legislació i reglaments que entrin en contradicció amb allò establert en aquesta llei.

Segona. Entrada en vigor Afegir punt

Aquesta llei entra en vigor al cap de vint dies de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Com funciona?

 1. Fes clic sobre qualsevol punt o paràgraf de la llei. Apareixerà un quadre dins del qual podràs modificar tot el que creguis convenient del text o suprimir-lo completament.
 2. Així mateix, pots introduir un nou punt, article o capítol tot fent clic en el començament de cada apartat.
 3. També pots, per altra banda, suggerir una idea que pensis que sigui interessant sense haver d'inserir-la en l'articulat de la proposta de llei fent clic a "proposa una idea".

 1. EXPOSICIÓ DE MOTIUS
 2. DISPOSICIONS GENERALS
 3. DRETS, DEURES I PRINCIPIS RECTORS DE LES ADMINISTRACIONS EN RELACIÓ A L’ACCÉS A LA INFORMACIÓ I LA TRANSPARÈNCIA
 4. LA TRANSPARÈNCIA EN L’ACTIVITAT PÚBLICA
 5. PROCEDIMENT PER SOL·LICITAR INFORMACIÓ A L’ADMINISTRACIÓ
 6. MECANISMES DE PROTECCIÓ I GARANTIA DEL DRET
 7. REGISTRE DE GRUPS DE PRESSIÓ
 8. PART FINAL