Llei en curs: Proposició de llei de Transparència i Accés a la Informació Proposa una idea

Títol VI. Registre de grups de pressió Afegir article

Art. 28. Es crea un registre obligatori de grups de pressió, gestionat pel Parlament de Catalunya, al qual serà obligatòria la inscripció per a totes les persones que vulguin entrar en aquesta cambra en representació d’un grup d’interès i amb l’objectiu d’actuar en el seu nom.

Art. 29. S’entén per grup de interès a aquelles persones físiques o jurídiques que reben remuneració per l’acció que realitzen en defensa dels interessos del seu client. Queden excloses d’aquesta consideració les entitats i associacions de la societat civil organitzada que no reben remuneració per l’acció que realitzen, i que ja compten amb un marc legal que els regula o que els reconeix un paper propi en la concertació social, especialment sindicats, patronal, associacions de veïns, ONG o Col·legis professionals.

Art. 30. El registre de grups de pressió serà públic i els seus representants hauran d’anar degudament identificats com a tals, fent constar de manera clara i visible el seu nom i cognoms i el grup al que representa, durant la seva estància al Parlament.

Art. 31. Els grups de pressió inscrits en el registre disposaran d’un servei d’alertes per avisar-los quan es discuteixin temes del seu interès o la possibilitat de demanar ser convidat a les comissions parlamentàries en temes que els hi afectin.

Art. 32. Els grups de pressió hauran d’informar al Parlament, i fer constar en el registre, els informes sobre els què treballen, per a quins clients i amb quin pressupost. També hauran d’informar sobre les autoritats amb les que s’hagin reunit prèviament o hagin desenvolupat gestió d’interessos, les matèries que han tractat i l’objectiu de les gestions realitzades.

Art. 33. També s’inclourà en el registre, i per tant serà públic, les audiències, reunions i comunicacions que els grups de pressió han celebrat amb membres de la cambra, on es consigni la data de la reunió, el motiu, els participants i l’interés que s’ha tractat.

Art. 34. S’elaborarà un codi de conducta comú per a tots els grups de pressió on es contemplarà, entre d’altres requisits, l’exigència de declarar l’interès o els interessos que representen en els seus contacte amb els diputats, membres del govern, directius, etc... Així mateix es definirà un sistema de control i sancions en cas d’irregularitats o violació del codi de conducta.

Art. 35. El Parlament de Catalunya crearà una Comissió de Control i Fiscalització dels grups de pressió. Aquesta comissió estarà integrada per diputats i diputades, rebran tota la informació del registre de grups de pressió i vetllarà per assegurar la transparència i el compliment de la legislació vigent. Així mateix aquesta Comissió podrà demanar informació extra tant als grups de pressió com als diputats o membres del govern amb qui s’han reunit.

Com funciona?

 1. Fes clic sobre qualsevol punt o paràgraf de la llei. Apareixerà un quadre dins del qual podràs modificar tot el que creguis convenient del text o suprimir-lo completament.
 2. Així mateix, pots introduir un nou punt, article o capítol tot fent clic en el començament de cada apartat.
 3. També pots, per altra banda, suggerir una idea que pensis que sigui interessant sense haver d'inserir-la en l'articulat de la proposta de llei fent clic a "proposa una idea".

 1. EXPOSICIÓ DE MOTIUS
 2. DISPOSICIONS GENERALS
 3. DRETS, DEURES I PRINCIPIS RECTORS DE LES ADMINISTRACIONS EN RELACIÓ A L’ACCÉS A LA INFORMACIÓ I LA TRANSPARÈNCIA
 4. LA TRANSPARÈNCIA EN L’ACTIVITAT PÚBLICA
 5. PROCEDIMENT PER SOL·LICITAR INFORMACIÓ A L’ADMINISTRACIÓ
 6. MECANISMES DE PROTECCIÓ I GARANTIA DEL DRET
 7. REGISTRE DE GRUPS DE PRESSIÓ
 8. PART FINAL