Llei en curs: Proposició de llei de Transparència i Accés a la Informació Proposa una idea

Títol V. Mecanismes de protecció i garantia del dret Afegir article

Art. 23. Creació de l’Autoritat Catalana d’Accés a la Informació i de Protecció de Dades Afegir punt

L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades passarà a anomenar-se Autoritat Catalana d’Accés a la Informació i de Protecció de Dades (en aquesta llei anomenada per abreujar l’Autoritat) i a les seves funcions s’afegiran aquelles que estableix aquesta llei pel que fa a la seva implementació i compliment.

Art. 24. Funcions de l’Autoritat Afegir punt

Les funcions de l’Autoritat seran les següents:

1. Impulsar i conduir el compliment d’aquesta llei i informar al Parlament i al Govern al respecte mitjançant la presentació d’una memòria anual a ambdues institucions sobre la tasca duta a terme per l’Autoritat, el compliment de la llei, la transparència i la garantia del dret d’accés a la informació.

2. Assessorar, recolzar i orientar a l’Administració en la implementació d’aquesta llei. En aquest sentit l’Autoritat elaborarà esquemes de publicació model que permeti el seguiment i la comparació de la informació.

3. Informar a la ciutadania del contingut de la llei i dels drets dels que és titular.

4. Proposar canvis en la legislació i la normativa per millorar i garantir la transparència i el dret d’accés a la informació.

5. Proposar a l’Administració mesures per millorar la seva transparència i la garantia del dret d’accés a la informació de totes les persones.

6. Establir uns indicadors i barems per avaluar el compliment de la llei i la transparència de l’Administració que permeti establir un rànking entre unitats i administracions i visualitzi el nivell de compromís amb l’aplicació de la llei.

7. Investigar el compliment d’aquesta llei si considera que existeixen fonaments per sospitar la seva vulneració o incompliment flagrant, amb inspeccions in situ i sol·licitant la informació i els testimonis que requereixi, i emetre resolucions al respecte.

8. Considerar les apel·lacions i recursos interposats pels sol·licitants d’informació davant la possible vulneració dels seus drets i prendre una resolució, revisant la informació en possessió de l’Administració per valorar si procedeix o no concedir o denegar l’accés a la informació.

9. Exigir a l’Administració l’accés a la informació sol·licitada quan resolgui que s’ha vulnerat el dret de la persona sol·licitant.

10. Remetre els casos on es conclogui que hi ha hagut una vulneració de la llei a la justícia, cridar a testimoni i presentar proves en el context d’un procés.

11. Qualsevol altra funció estipulada en aquesta llei o altres.

Art. 25. Reclamacions i apel·lacions Afegir punt

1. Els sol·licitants poden interposar una reclamació davant de l’Autoritat durant els seixanta dies posterior a la resolució de l’Administració o posteriors al venciment dels terminis establerts en aquesta llei per a la resposta d’una sol·licitud, amb caràcter potestatiu i previ a la impugnació en via contenciós-administrativa.

2. Qualsevol persona pot establir una reclamació contra les omissions o els incompliments de les obligacions per part de l’Administració d’allò establert en aquesta llei.

3. L’Autoritat registrarà la reclamació i informarà a totes les parts interessades, incloses les terceres parts, sobre la reclamació i el seu dret a comparèixer en el procés.

4. L’Autoritat impulsarà, en primera instància, la mediació entre les parts. Si no s’accepta la mediació o no s’assoleix un acord en el termini de dos mesos des de la seva acceptació, serà l’Autoritat qui prengui una decisió al respecte.

5. L’Autoritat haurà de prendre una decisió dins del termini de trenta dies hàbils des de la fi del procés de mediació, transcorreguts els quals el recurs s’entendrà estimat.

6. L’Autoritat elaborarà un procediment que reguli el procés de mediació i el de resolució per part de l’Autoritat garantint els drets de totes les parts.

7. Ja sigui a instància de part o ex officio les decisions de l’Autoritat pel que fa a aquesta llei són obligatòries per a totes les parts afectades i així haurà de ser garantit pel Govern de la Generalitat mitjançant els mecanismes necessaris.

8. Si l’Administració no compleix la decisió de l’Autoritat, aquesta recorrerà davant la jurisdicció contenciosa administrativa.

9. Les resolucions de l’Autoritat poden ser recorregudes per la via contenciosa administrativa.

Art. 26. Règim sancionador Afegir punt

1. L’incompliment d’allò previst en aquesta llei per part de les persones al servei de l’Administració comportarà l’aplicació del règim sancionador previst a continuació.

2. És delicte penal actuar deliberadament amb intenció de destruir o alterar documents un cop han estat objecte de sol·licitud d’informació.

3. Es consideraran infraccions molt greus i estaran subjectes a sanció administrativa (multa, suspensió, destitució o inhabilitació) les següents conductes:

a. La vulneració deliberada dels drets i deures recollits en aquesta llei.

b. L’aplicació injustificada o desproporcionada de les excepcions establertes en l’art. 20 amb l’objectiu d’impedir l’accés a la informació.

c. Obstruir deliberadament l’accés a qualsevol informació de la disposada en la disposició transitòria primera.

d. Ocultar l’existència d’una informació per tal d’impedir el seu coneixement i accés.

e. Impedir a l’Administració el compliment de les seves obligacions establertes en aquesta llei.

f. Entorpir o dificultar el treball de l’Autoritat.

g. Incomplir les disposicions d’aquesta llei.

h. Incomplir les resolucions de l’Autoritat.

i. Discriminar o privilegiar a un mitjà de comunicació en el coneixement de certa informació.

j. Donar informació manipulada, parcial o enganyosa amb l’objectiu d’influir en la opinió pública.

4. Es consideraran infraccions greus l’incompliment deliberat de la resta de les disposicions d’aquesta llei.

5. Es consideraran infraccions lleus els actes i omissions que impliquin descurança o negligència en el compliment de les obligacions establertes en aquesta llei. La reiteració de tres infraccions lleus en el termini d’un any comportarà l’aplicació de la sanció prevista per les infraccions greus.

Art. 27 Sancions Afegir punt

1. Les sancions administratives es regiran pel dret administratiu i podran incloure multa, suspensió de l’exercici del càrrec, inhabilitació o destitució.

Com funciona?

 1. Fes clic sobre qualsevol punt o paràgraf de la llei. Apareixerà un quadre dins del qual podràs modificar tot el que creguis convenient del text o suprimir-lo completament.
 2. Així mateix, pots introduir un nou punt, article o capítol tot fent clic en el començament de cada apartat.
 3. També pots, per altra banda, suggerir una idea que pensis que sigui interessant sense haver d'inserir-la en l'articulat de la proposta de llei fent clic a "proposa una idea".

 1. EXPOSICIÓ DE MOTIUS
 2. DISPOSICIONS GENERALS
 3. DRETS, DEURES I PRINCIPIS RECTORS DE LES ADMINISTRACIONS EN RELACIÓ A L’ACCÉS A LA INFORMACIÓ I LA TRANSPARÈNCIA
 4. LA TRANSPARÈNCIA EN L’ACTIVITAT PÚBLICA
 5. PROCEDIMENT PER SOL·LICITAR INFORMACIÓ A L’ADMINISTRACIÓ
 6. MECANISMES DE PROTECCIÓ I GARANTIA DEL DRET
 7. REGISTRE DE GRUPS DE PRESSIÓ
 8. PART FINAL