Llei en curs: Proposició de llei de Transparència i Accés a la Informació Proposa una idea

Títol IV. Procediment per sol·licitar informació a l’administració

Capítol I. Sol·licitud de la informació Afegir article

Art. 10. Presentació de la sol·licitud Afegir punt

1. La sol·licitud d’informació hauran de dirigir-se a l’entitat, òrgan o unitat de l’Administració en la que es trobi la informació o de la qual depengui o estigui vinculat qualsevol ens dels contemplats en l’article 2 d’aquesta llei.

2. La sol·licitud pot ser presentada per escrit, per via electrònica, verbalment en persona, per telèfon o per qualsevol altre mitjà anàleg, sense que es pugui exigir cap cost o pagament per aquesta sol·licitud.

Art. 11. Requisits de la sol·licitud Afegir punt

En el moment de la sol·licitud, sigui per qualsevol dels mitjans previstos, haurà de deixar-se constància de:

1. Identificació del sol·licitant.

2. Informació de contacte per rebre notificacions així com la informació disponible.

3. Una descripció el més precisa possible de la informació que es sol·licita.

4. La forma o format preferit d’accés al a informació sol·licitada. Si no s’ha explicitat el format, la informació es lliurarà de la manera més eficient i que suposi el menor cost per a l’Administració.

Art. 12. Registre de la sol·licitud Afegir punt

Tota sol·licitud d’informació haurà de ser registrada en l’ordre en el que són rebudes i se li haurà d’assignar un nombre per al seu degut seguiment, el qual serà proporcionat al sol·licitant.

Art. 13. Gestió de la sol·licitud per part de l’Administració Afegir punt

1. Si l’entitat, òrgan o unitat de l’Administració que ha rebut la sol·licitud no és qui la posseeix, es remetrà la sol·licitud a l’entitat, òrgan o unitat que la posseeixi per a que atengui la sol·licitud en un termini màxim de cinc dies, informarà al sol·licitant d’aquesta gestió i li proporcionarà la informació de contacte per a que el sol·licitant pugui fer el degut seguiment.

2. Si l’Administració té dubtes sobre l’abast o naturalesa de la informació sol·licitada, es posarà en contacte amb la persona sol·licitant per tal d’aclarir la petició. L’Administració té l’obligació d’assistir al sol·licitant en relació am la sol·licitud.

3. Quan la informació sol·licitada sigui propietat o estigui en possessió d’una administració aliena a les incloses en aquesta llei, l’Administració informarà al sol·licitant d’aquest fet i actuarà com a vehicle i facilitador a l’hora de sol·licitar informació d’altres administracions.

Art. 14. Causes d’inadmissió Afegir punt

1. Exclusivament serà causa d’inadmissió d’una sol·licitud aquella que no acompleixi els requisits establerts en l’art. 11, i serà determinada per l’entitat, òrgan o unitat de l’Administració en la que s’ha presentat la sol·licitud.

2. També serà inadmessa la sol·licitud que es consideri irracional o excessiva, motivada per la voluntat de col·lapsar o entorpir el funcionament de l’Administració, i no estigui justificada per la finalitat de transparència que pretén aquesta llei. Quan es plantegi aquest supòsit l’Administració haurà de dirigir una consulta a l’Autoritat que serà qui determinarà, de manera vinculant, si la sol·licitud s’ha de considerar inadmessa, podent afegir recomanacions o indicacions a la persona sol·licitant.

3. En qualsevol cas, la decisió d’inadmisió podrà ser sempre recorreguda segons els mecanismes previstos en aquesta llei.

Capítol II La resposta de l’Administració Afegir article

Art. 15. Terminis de resposta Afegir punt

1. L’Administració haurà de respondre a una sol·licitud d’informació, facilitant la informació o comunicant els motius de la negativa a facilitar-la, el més aviat possible i, com a màxim, dins dels vint dies hàbils contats a partir de la recepció de la sol·licitud. Transcorreguts aquests vint dies sense resposta s’entendrà que la sol·licitud ha estat estimada.

2. En el cas de que una sol·licitud hagi estat transferida a una altra unitat, entitat o òrgan de l’Administració, el termini començarà a comptar a partir del moment en que aquesta segona unitat, entitat o òrgan la rebi, i en cap cas excedirà els deu dies hàbils a partir de la data de la sol·licitud.

3. Quan una sol·licitud requereixi una recerca de gran nombre de documents o una considerable complexitat en la seva compilació l’organ que tramita la sol·licitud podrà prorrogar el termini per respondre a la sol·licitud per un període fins a vint dies hàbils addicionals. En casos excepcionals l’Administració podrà sol·licitar a l’Autoritat l’ampliació extraordinària d’aquests terminis de manera raonada i argumentada.

4. Quan l’Administració no acompleixi els terminis establerts en aquest article, la informació serà lliurada al sol·licitant sense cost.

Art. 16. Notificació a tercers interessats Afegir punt

1. Quan les sol·licituds es refereixin a informació que afecti a drets o interessos de tercers que puguin entrar en col·lisió amb el dret de protecció de dades personals i altres limitacions previstes en l’art. 20, aquestes terceres parts hauran de ser informades en un període de cinc dies des de la recepció de la sol·licitud, i se’ls donarà un termini de quinze dies per presentar al·legacions. La notificació es farà sense mencionar la identitat del sol·licitant.

2. El trasllat de la sol·licitud a terceres parts afectades produirà la suspensió del termini per a resoldre fins que es rebin les al·legacions o transcorri el termini de quinze dies hàbils.

3. L’òrgan competent de la informació sol·licitada emetrà la resolució que consideri procedent al respecte, a partir de la base de la sol·licitud i de les al·legacions rebudes. Aquesta resolució pot ser recorreguda pel sol·licitant o per les terceres parts implicades davant de l’Autoritat.

Art. 17. Forma o format de la informació Afegir punt

1. L’Administració haurà de garantir l’accés a la informació en el format sol·licitat, excepte en els següents casos:

a. Quan pugui ocasionar la pèrdua o deteriorament del document.

b. Quan pugui afectar als drets de propietat intel·lectual o drets d’autor.

c. Quan no sigui possible per la manca d’equips tècnics disponibles fer una còpia en un format determinat.

d. Quan existeixi una alternativa més econòmica o de fàcil accés, sempre que no perjudiqui al sol·licitant i amb el seu consentiment.

2. Quan es sol·liciti informació en format electrònic que ja estigui disponible al públic a Internet, l’Administració podrà donar per satisfeta la sol·licitud si indica al sol·licitant la direcció URL de manera exacta.

3. Quan l’òrgan competent resolgui que no pot facilitar la informació en la forma o format sol·licitat, haurà de comunicar al sol·licitant la forma o formats en que, si és el cas, sí podria facilitar la informació sol·licitada.

Art. 18. Resolució Afegir punt

1. L’administració haurà de resoldre la sol·licitud en els terminis establerts i comunicar-ho al sol·licitant i, si s’escau, a les terceres persones afectades. Si la resolució és estimatòria, indicarà el lloc i circumstàncies de l’accés (especialment possibles costos i el format), que sempre serà posterior a la finalització dels terminis de recurs de terceres parts afectades.

2. Les resolucions hauran de ser motivades, amb les disposicions i arguments basats en aquesta llei i d’altres que la sustenten, en els següents casos:

a. Quan deneguin total o parcialment l’accés.

b. Quan concedeixin l’accés però hagi hagut recurs per part de terceres parts afectades.

3. En el cas de que la negativa a facilitar la informació estigui fundada en l’existència de drets de propietat intel·lectual o industrial de tercers, s’inclourà la referència a la persona física o jurídica titular dels drets quan sigui coneguda.

Capítol III. Costos y excepcions o limitacions al dret d’accés
a la informació Afegir article

Art. 19. Costos de l’accés a la informació Afegir punt

1. La consulta de la informació en la seu de l’òrgan en que es troba serà gratuïta.

2. El sol·licitant només pagarà el cost de reproducció de la informació sol·licitada i, si és el cas, el cost de l’enviament, si així ho hagués requerit. La informació enviada de manera electrònica no podrà tenir cap cost.

3. El cost de reproducció no podrà excedir el valor del material en el que es va reproduir la informació sol·licitada i el cost de l’enviament no excedirà el cost que pugui tenir en el mercat.

4. Les unitats, òrgans o entitats en el poder del qual es trobi la informació, elaboraran, publicaran i posaran a disposició dels sol·licitant el llistat de les taxes i preus que siguin d’aplicació.

Art. 20. Excepcions o limitacions al dret d’accés a la informació Afegir punt

1. El dret d’accés a la informació podrà ser restringit quan la divulgació de la informació pugui representar una amenaça clara, probable i específica per:

a. Als drets fonamentals que empara l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i la Constitució Espanyola.

b. La seguretat pública i la defensa.

c. La prevenció, investigació, persecució i sanció d’infraccions penals, administratives o disciplinàries.

d. Les relacions exteriors.

e. La igualtat de les parts en els processos judicials i la tutela judicial efectiva.

f. Les funciones administratives de vigilància, inspecció i control.

g. La confidencialitat o el secret dels procediments tramitats per l’Administració, o de caràcter comercial i industrial, si tal confidencialitat o secret està prevista en una norma amb rang de llei.

h. Els drets de propietat intel·lectual i industrial, sempre i quan el titular no hagi consentit la seva divulgació.

i. La protecció de les dades de caràcter personal, sempre que la persona interessada no ho consenti.

j. La capacitat de les institucions per gestionar l’economia o si pot impedir de manera substancial la satisfacció de interessos econòmics.

k. El procés de presa de decisions.

l. La protecció del medi ambient.

2. L’aplicació d’aquestes excepcions serà sempre justificada i proporcionada en funció del seu objecte i finalitat, i haurà de ser sempre justificada indicant explícitament el perjudici que podria causar la publicació de la informació sol·licitada.

3. Si la informació sol·licitada contingués dades especialment protegits en els termes de la normativa de protecció de dades personals s’aplicarà un test de dany ( de l’interés que es salvaguarda amb el límit) i de l’interès públic en la divulgació (que en el cas concret no prevalegui l’interès públic en la divulgació de la informació) i de forma proporcionada i limitada pel seu objecte i finalitat. L’Autoritat serà la responsable de realitzar aquestes comprovacions i prendrà una decisió vinculant al respecte sobre la conveniència de fer pública la informació sol·licitada.

4. Informació afectada per aquestes excepcions serà publicada si l’interés públic de la seva publicació fos superior al potencial dany que pugui ocasionar sobre l’interés que es vol protegir o quan la causa per a no publicar deixi d’existir.

5. Les excepcions contingudes en aquest article no s’aplicaran en casos de greus violacions de drets humans o de delictes contra la humanitat.

6. Si la informació sol·licitada conté només una part afectada pel llistat d’excepcions d’aquest article, podrà fer-se una versió dels documents que exclogui aquesta part, la suprimeixi o impedeixi la seva visió, permetent l’accés a la resta per part del sol·licitant.

Capítol IV. Responsable de transparència i accés a la informació Afegir article

Art. 21. La persona responsable de transparència i accés a la informació Afegir punt

Cada unitat de l’Administració comptarà amb una o més persones responsables d’informació pública. Aquests coneixeran la llei en profunditat i vetllaran pel seu compliment en aquella unitat i per la garantia dels drets recollits en ella. El nom i la informació de contacte de la persona responsable d’informació pública es publicarà al web de la unitat.

Art. 22. Funcions de la persona responsable de transparència i accés a la informació Afegir punt

1. La persona responsable d’informació pública tindrà les següents funcions:

a. Rebre sol·licituds d’accés a la informació, informar y assessorar al sol·licitant en l’exercici del seu dret, realitzar els tràmits interns necessaris i donar accés a la informació sol·licitada segons el que determina aquesta llei.

b. Garantir que la informació establerta en la disposició transitòria primera estigui disponible.

c. Proposar i prendre mesures per promoure que la informació que l’Administració està obligada a publicar estigui disponible i actualitzada, així com per facilitar l’exercici del dret d’accés a la informació.

d. Portar a terme un registre de les sol·licituds d’accés a la informació.

e. Elaborar anualment una memòria per a l’Autoritat analitzant i valorant l’acció duta a terme per aquella unitat en compliment d’aquesta llei.

Com funciona?

 1. Fes clic sobre qualsevol punt o paràgraf de la llei. Apareixerà un quadre dins del qual podràs modificar tot el que creguis convenient del text o suprimir-lo completament.
 2. Així mateix, pots introduir un nou punt, article o capítol tot fent clic en el començament de cada apartat.
 3. També pots, per altra banda, suggerir una idea que pensis que sigui interessant sense haver d'inserir-la en l'articulat de la proposta de llei fent clic a "proposa una idea".

 1. EXPOSICIÓ DE MOTIUS
 2. DISPOSICIONS GENERALS
 3. DRETS, DEURES I PRINCIPIS RECTORS DE LES ADMINISTRACIONS EN RELACIÓ A L’ACCÉS A LA INFORMACIÓ I LA TRANSPARÈNCIA
 4. LA TRANSPARÈNCIA EN L’ACTIVITAT PÚBLICA
 5. PROCEDIMENT PER SOL·LICITAR INFORMACIÓ A L’ADMINISTRACIÓ
 6. MECANISMES DE PROTECCIÓ I GARANTIA DEL DRET
 7. REGISTRE DE GRUPS DE PRESSIÓ
 8. PART FINAL