Llei en curs: Proposició de llei de Transparència i Accés a la Informació Proposa una idea

Títol III. La transparència en l’activitat pública

Art. 7. Publicació de la informació Afegir punt

1. Tota la informació i dades en mans de les institucions i ens recollits en l’article 2 d’aquesta llei en els termes que allà es contempla, és pública i serà publicada i posada a disposició de qualsevol persona que vulgui consultar-la com a mínim en suport digital i accessible via internet, amb la única limitació de les excepcions establertes en l’article 20.

2. El llistat d’informació i dades recollit en la disposició transitòria primera s’ha d’entendre com el mínim imprescindible i d’obligat compliment en la primera fase d’aplicació de la llei. El seu desenvolupament també ha de garantir el compliment de les recomanacions “Web Accessibility Iniciative” (WAI) per a facilitar l’accés a les persones amb discapacitat.

3. L’Administració publicarà una guia clara i didàctica que contingui informació adient sobre els documents a disposició del públic, tipus i formes d’informació que es troben en el seu poder, periodicitat d’actualització de la informació i el procediment que ha de seguir-se per formular una sol·licitud d’informació i un recurs intern.

4. L’Administració és la responsable de garantir que totes els ens contemplats en l’article 2 d’aquesta llei compleixin amb el que aquesta llei estableix.

5. L’Administració crearà un registre d’informació, permanentment actualitzat, que inclogui:

a. Totes les categories d’informació publicada per cada unitat de l’Administració.

b. Tot document publicat i disponible per ser consultat o adquirit pel públic.

c. Un llistat de la informació sol·licitada i la informació divulgada en resposta.

6. Tota la informació que sigui sol·licitada amb major freqüència així com aquella que es sol·liciti tres o més vegades, haurà de fer-se pública de manera proacitva per part de l’Administració en els diferents suports disponibles.

Art. 8. Suport tecnològic per facilitar l’accés a la informació. Afegir punt

1. Cada unitat de l’Administració crearà un “Portal d’Accés a la Informació” a Internet a on es trobin disponibles, com a mínim, tota la documentació explicitada en la disposició transitòria primera i seguint les indicacions de l’Autoritat, i que faciliti la seva localització i descàrrega. Aquest Portal s’anirà actualitzant de manera permanent i s’anirà ampliant progressivament.

2. L’Administració, en les seves diverses unitats i amb el suport i l’assessorament de l’Autoritat Catalana d’Accés a la Informació i Protecció de Dades, crearà aplicatius amb diferents perfils segons els diferents usuaris potencials, a on la informació estarà disponible i actualitzada, per tal de proporcionar accés directa i immediat a totes les persones.

3. L’Administració incorporarà mecanismes d’alerta mitjançant correus electrònics, canals RSS o xarxes socials, que informin en temps real de la informació que s’ha actualitzat.

Art. 9. Sobre la Reutilització de dades i informació Afegir punt

L’Administració facilitarà la reutilització de la informació pública amb qualsevol fi legal per part de tota persona física o jurídica, amb fins comercials o no comercials, sempre que aquest ús no constitueixi una activitat administrativa pública i que es realitzi amb submissió a la legislació bàsica de l'Estat que sigui d'aplicació, i en particular, a la normativa existent sobre reutilització de la informació del sector públic. Acomplint aquests requisits la reutilització es podrà dur a terme sense necessitat de demanar permís ni condicionar l’exercici d’aquest dret, sempre que es faci un us correcte de les dades, que aquestes no siguin modificades i que s’indiqui la font i data de publicació.

Com funciona?

 1. Fes clic sobre qualsevol punt o paràgraf de la llei. Apareixerà un quadre dins del qual podràs modificar tot el que creguis convenient del text o suprimir-lo completament.
 2. Així mateix, pots introduir un nou punt, article o capítol tot fent clic en el començament de cada apartat.
 3. També pots, per altra banda, suggerir una idea que pensis que sigui interessant sense haver d'inserir-la en l'articulat de la proposta de llei fent clic a "proposa una idea".

 1. EXPOSICIÓ DE MOTIUS
 2. DISPOSICIONS GENERALS
 3. DRETS, DEURES I PRINCIPIS RECTORS DE LES ADMINISTRACIONS EN RELACIÓ A L’ACCÉS A LA INFORMACIÓ I LA TRANSPARÈNCIA
 4. LA TRANSPARÈNCIA EN L’ACTIVITAT PÚBLICA
 5. PROCEDIMENT PER SOL·LICITAR INFORMACIÓ A L’ADMINISTRACIÓ
 6. MECANISMES DE PROTECCIÓ I GARANTIA DEL DRET
 7. REGISTRE DE GRUPS DE PRESSIÓ
 8. PART FINAL