Llei en curs: Proposició de llei de Transparència i Accés a la Informació Proposa una idea

Títol II. Drets, deures i principis rectors de les administracions en relació a l’accés a la informació i la transparència Afegir article

Art. 4. Drets en relació a l’accés a la informació i la transparència Afegir punt

Totes les persones tenen dret als drets especificats a continuació:

1. A accedir a la informació pública que estigui en poder de l’Administració en condicions d’igualtat i independentment de qualsevol consideració (ciutadania, nacionalitat, residència, renda, ètnia, confessió, gènere o altres)

2. A consultar la informació allà on es troba, a copiar-la i a obtenir una còpia o transcripció de la mateixa, en qualsevol suport disponible.

3. A accedir directament a la informació pública que l’Administració, en compliment d’aquesta llei, està obligada a posar a disposició de la ciutadania.

4. A sol·licitar qualsevol informació pública que estigui compresa per la present llei.

5. A realitzar les sol·licituds d’informació de manera anònima i sense haver de justificar les raons per les quals es sol·licita la informació.

6. A obtenir la informació de forma gratuïta o amb un cost que no excedeixi el de la reproducció dels documents.

7. A ser informades si els documents que conté la informació sol·licitada o dels que es pugui derivar aquesta informació, obren o no en poder de l’Administració i en quin ens en concret es troba.

8. A conèixer els motius pels quals no se li facilita la informació, ja sigui total o parcialment, i també perquè no se li facilita en el suport o format sol·licitat.

9. A reutilitzar la informació obtinguda per a qualsevol propòsit segons allò establert en aquesta llei.

10. A no ser sancionat, castigat o processat per l’exercici del dret d’accés a la informació.

11. A ser informades dels drets que li atorga aquesta llei, a ser assessorades en el seu exercici i a ser assistides en la seva recerca d’informació.

12. A reclamar els impediments en l’exercici del dret d’accés a la informació recollits en aquesta llei pels mecanismes que aquesta llei preveu així com la resta de vies legals existents a tal efecte.

13. Els drets especificats en aquest article no tindran més límits o excepcions que aquells establerts en l’article 20.

Art. 5. Deures de l’Administració Afegir punt

1. L’Administració té l’obligació de difondre de forma proactiva i permanent la informació pública que obra en el seu poder per garantir la transparència de l’activitat de l’administració.

2. L’Administració té el deure de difondre la informació garantint la igualtat d’oportunitats al seu accés. Per tant l’Administració no podrà donar preferència a cap persona física o jurídica, ni a cap mitjà de comunicació, en l’accés a la informació o informant-li en exclusiva de l’existència de certa informació per a que pugui sol·licitar-la en primer lloc.

Art. 6. Principis rectors Afegir punt

L’actuació de l’Administració en el compliment d’aquesta llei i la garantia del dret de l’accés a la informació es regirà pels següents principis rectors:

1. Principi de màxima publicitat activa: L’Administració ha de treballar amb l’objectiu de publicar, difondre i posar a disposició de totes les persones de manera habitual i per pròpia iniciativa tota la informació que es troba en el seu poder i en temps real o amb la màxima brevetat de temps, de manera que sigui l’excepció aquella que els sol·licitants hagin de demanar a l’administració. Aquest principi només es troba subjecte a un precís i restrictiu sistema d’excepcions, definides en aquesta mateixa llei.

2. Principi d’accés a la informació: L’acció de l’Administració haurà de guiar-se per la interpretació i l’aplicació més àmplia possible del dret d’accés a la informació que estigui en la seva possessió, custòdia o control i en l’aplicació d’aquesta llei.

3. Principi de transparència: l’administració ha de afavorir que totes les persones pugin conèixer les decisions que pren, com les pren, la seva organització interna (òrgans i personal) i la seva relació amb l’àmbit privat.

4. Principi de màxima intel·ligibilitat: l’Administració farà pública la informació de la manera més clara, completa, comprensible i accessible per a la ciutadania, facilitant la comparació (entre ens o entre anys diferents et altri) i el seguiment o evolució de la informació.

5. Principi de disponibilitat i reutilització: l’Administració treballarà per prioritzar la disponibilitat de tota la informació en format electrònic, especialment aquella obligada a oferir de manera proactiva en la disposició transitòria primera, i que permeti la seva reutilització.

Com funciona?

 1. Fes clic sobre qualsevol punt o paràgraf de la llei. Apareixerà un quadre dins del qual podràs modificar tot el que creguis convenient del text o suprimir-lo completament.
 2. Així mateix, pots introduir un nou punt, article o capítol tot fent clic en el començament de cada apartat.
 3. També pots, per altra banda, suggerir una idea que pensis que sigui interessant sense haver d'inserir-la en l'articulat de la proposta de llei fent clic a "proposa una idea".

 1. EXPOSICIÓ DE MOTIUS
 2. DISPOSICIONS GENERALS
 3. DRETS, DEURES I PRINCIPIS RECTORS DE LES ADMINISTRACIONS EN RELACIÓ A L’ACCÉS A LA INFORMACIÓ I LA TRANSPARÈNCIA
 4. LA TRANSPARÈNCIA EN L’ACTIVITAT PÚBLICA
 5. PROCEDIMENT PER SOL·LICITAR INFORMACIÓ A L’ADMINISTRACIÓ
 6. MECANISMES DE PROTECCIÓ I GARANTIA DEL DRET
 7. REGISTRE DE GRUPS DE PRESSIÓ
 8. PART FINAL