Llei en curs: Proposició de llei de Transparència i Accés a la Informació Proposa una idea

Títol I. Disposicions generals Afegir punt

Art. 2. Abast i àmbit d’aplicació Afegir punt

1. Aquesta llei s’aplica a tota institució pública i a tots aquells ens, empreses, entitats o organismes que reben diners públics com a mínim respecte als fons o beneficis públics rebuts, o a les funcions i serveis públics exercits.

2. Queda inclòs, per tant, tot el sistema institucional de la Generalitat de Catalunya (Parlament de Catalunya, Govern de la Generalitat i poder judicial) així com tota autoritat, institució, organisme i ens públics o administració pertanyent o dependent de la Generalitat de Catalunya o competència d’aquesta, tant pel que fa a les institucions i administracions vinculades als diferents poders, així com als diferents nivells institucionals (municipis, consells comarcals, àrees metropolitanes i diputacions provincials). D’aquí endavant es farà referència a tots els ens inclosos en aquest apartat com l’Administració.

3. També s’aplicarà a entitats de dret públic independents o vinculades amb les administracions, els col·legis professionals i les corporacions de dret públic i als consorcis en què hi participa alguna o algunes d’aquestes administracions, així com a tots els òrgans, organismes o entitats independents o autònomes, que siguin propietat, estiguin controlats, vinculats o dependents a la Generalitat de Catalunya així com aquells que es puguin crear en el futur.

4. També serà d’aplicació als partits polítics, sindicats i patronal, així com a les fundacions i associacions vinculades a aquests, amb seu a Catalunya o que realitzen la seva activitat a Catalunya.

5. Igualment les empreses públiques, les societats i fundacions públiques, els col·legis professionals i les persones físiques i jurídiques, públiques o privades, fundades totalment o predominantment per una administració o institució de la Generalitat, ajustaran la seva activitat de servei als principis rectors d’aquesta llei.

6. Les persones físiques o jurídiques privades que rebin fons o beneficis públics o que portin a terme funcions i serveis d’interès general també hauran de sotmetre’s a aquesta llei però només respecte als fons o beneficis públics rebuts, o a les funcions i serveis públics exercits.

Art. 3. Concepte d’Informació Afegir punt

1. S’entén per informació als efectes d’aquesta llei tota aquella documentació i dades en poder de l’Administració, ja sigui elaborada directament per aquesta, ja sigui en cooperació amb altres persones físiques o jurídiques públiques o privades, ja sigui adquirida, i sense importar el format o suport material en que ha estat produïda o emmagatzemada (paper, suport digital, video, audio o qualsevol altre possibilitat), la data de creació de la informació, la manera en que s’ha obtingut aquesta informació o qualsevol altra consideració.

2. Tota la informació que estigui en poder de l’Administració és propietat de la ciutadania de Catalunya, i com a tal és pública i accessible per a totes les persones, excepte en els supòsits recollits en aquesta llei.

3. S’entén per Reutilització de la informació pública l’ús dels documents en possessió de l’Administració per a un propòsit diferent al inicial pel que van ser creades o adquirides per aquestes.

Com funciona?

 1. Fes clic sobre qualsevol punt o paràgraf de la llei. Apareixerà un quadre dins del qual podràs modificar tot el que creguis convenient del text o suprimir-lo completament.
 2. Així mateix, pots introduir un nou punt, article o capítol tot fent clic en el començament de cada apartat.
 3. També pots, per altra banda, suggerir una idea que pensis que sigui interessant sense haver d'inserir-la en l'articulat de la proposta de llei fent clic a "proposa una idea".

 1. EXPOSICIÓ DE MOTIUS
 2. DISPOSICIONS GENERALS
 3. DRETS, DEURES I PRINCIPIS RECTORS DE LES ADMINISTRACIONS EN RELACIÓ A L’ACCÉS A LA INFORMACIÓ I LA TRANSPARÈNCIA
 4. LA TRANSPARÈNCIA EN L’ACTIVITAT PÚBLICA
 5. PROCEDIMENT PER SOL·LICITAR INFORMACIÓ A L’ADMINISTRACIÓ
 6. MECANISMES DE PROTECCIÓ I GARANTIA DEL DRET
 7. REGISTRE DE GRUPS DE PRESSIÓ
 8. PART FINAL