En cua

  • Enviada: 2015-04-30 00:02:07
  • Per: Albert Pallarès
  • Presentada: 2015-05-03
  • Estat: En cua
  • Arxivat en: Medi Ambient
  • Comparteix:

...Una ciutat agradable per caminar

L’especial estructura urbana de la nostra ciutat dividida en barris separats entre si fa que el trajectes a peu es realitzin normalment dins de cada barri o dins del centre de la ciutat. Anar a peu es possible i convenient per a distàncies inferiors a dos quilòmetres, entre vint i trenta minuts. Afavorir els trajectes a peu és una pràctica saludable, econòmica i ecològica per a les persones i per al conjunt de la ciutat. Per potenciar la pràctica cal convertir el passeig en un veritable espai de socialització: Aconseguir voreres amplies d’entre 1,5 m com a mínim al temps que s’eliminen els obstacles que sovint dificulten el pas: senyals, enllumenat, mobiliari urbà o terrasses de bar excessives. Eliminar definitivament els obstacles per a les persones amb discapacitat amb l’adequació de totes les voreres amb guals. Permetre l’accés a peu fins els principals serveis i centres d’interès així com afavorir la comunicació per a vianants entre els diferents barris de la ciutat. Ës important la creació d’itineraris especialment dissenyats, amb camins o voreres amplies, per a arribar als centres educatius, tant per als centres d’educació obligatòria com per als centres perifèrics com la zona educacional o l’antiga Laboral


Aquesta pregunta ha estat aprovada i està a l'espera de ser redactada i presentada formalment a la institució on pertoqui.


comments powered by Disqus