En cua

  • Enviada: 2015-04-28 18:33:07
  • Per: Amnistia Tarragona
  • Presentada: 2015-04-28
  • Estat: En cua
  • Arxivat en: Transparència i participació
  • Comparteix:

Drets Humans

Amb la finalitat de contribuir a la promoció i defensa dels drets humans, i en ocasió de les eleccions municipals del pròxim 24 de maig, Amnistia Internacional presenta Tretze Prioritats en matèria de drets humans que, al seu judici, haurien d'incloure's expressament en els programes electorals -o, almenys, guiar-ne l'elaboració- i que, alhora, haurien de regir l'actuació de les corporacions municipals al llarg de la següent legislatura. El rol de les administracions locals en el respecte i la protecció dels drets humans resulta de vital importància. En les seves actuacions com a agents d'acció exterior, les entitats locals poden contribuir considerablement a la defensa dels drets humans al món. D'altra banda, tenen competències en àmbits d'incidència directa en l'esfera de drets de les persones. A més, les víctimes de vulneracions de drets humans troben en les administracions locals els seus primers interlocutors en la cerca de protecció i justícia. Per tot això, voldríem expressar-los les recomanacions següents: 1. Treballar per l'adopció, en l'àmbit estatal, d'un Pla Nacional de Drets Humans amb vocació de continuïtat i enriquiment, i que inclogui mesures concretes, objectius clars, indicadors mesurables i terminis per a cadascuna de les mesures establertes, així com mecanismes de seguiment i avaluació transparents i que facilitin el control per part tant de la societat civil com de les forces parlamentàries. 2. Mantenir una política oberta cap a la societat civil mantenint reunions periòdiques i un diàleg continuat que tingui per objectiu el desenvolupament legislatiu i la posada en pràctica de mesures que tendeixin a la promoció, la protecció i el respecte dels drets humans. 3. En l'acció exterior, la defensa dels drets humans ha de ser un interès a perseguir amb les autoritats d'altres països on es cometen greus violacions de drets humans. Per tant, cal assegurar la incorporació dels drets humans en les agendes polítiques quan es produeixin trobades bilaterals així com en el marc dels acords i dels convenis aconseguits. 4. Impulsar iniciatives en relació als principals reptes globals en matèria de drets humans, com per exemple, promovent mocions que abordin respostes directes a desafiaments universals en l'àmbit dels drets humans com, en particular, la pena de mort, la tortura o els drets de la dona al món. 5. Engegar accions a favor dels titulars de drets, com per exemple, assumir un compromís amb els drets de les persones refugiades que fugen del conflicte sirià, posant a la seva disposició places de reassentament. De la mateixa manera, facilitar l'acollida de persones detingudes a la base naval de Guantánamo. 6. Promoure iniciatives de reconeixement i suport públic a la tasca de defensors i defensores de drets humans al món, així com de suport a les persones víctimes de violacions de drets humans. Amb aquesta finalitat, per exemple, es poden elevar peticions de suport a defensors i víctimes a les ambaixades dels seus països d'origen. Amb atenció especial a determinats col·lectius vulnerables com són les dones víctimes de violència de gènere, violència sexual i de tràfic de persones amb finalitat d'explotació sexual, la infància, els presos de consciència i les persones LGBTI. 7. Promoure que tant les empreses públiques com les altres empreses amb les quals contractin serveis i subministraments, adoptin polítiques de respecte als drets humans i apliquin procediments de diligència deguda en qualsevol lloc del món on actuïn. 8. Instar les autoritats autonòmiques a promoure i garantir el respecte i la protecció del dret a la salut, garantint l'accés al sistema sanitari de totes les persones, sense discriminació. A aquest efecte, han d'eliminar-se les restriccions d'accés a l'atenció sanitària de les persones migrants com a conseqüència de la seva situació administrativa, després de l'entrada en vigor del Reial decret Llei 16/2012. 9. Garantir la realització efectiva del dret a un habitatge adequat, assequible i accessible. L'accés a l'habitatge no s'ha de configurar com un bé de consum sinó com un dret de naturalesa social. En particular, ha de posar-se fi als desallotjaments forçosos i desenvolupar de manera urgent mesures en matèria d'habitatge social. 10. Assegurar que la formació en drets humans esdevé un component essencial en la preparació impartida a les policies locals. Introduir principis de drets humans en les normatives i instruccions transmeses als agents. Establir mecanismes per a la investigació exhaustiva, imparcial i efectiva de les denúncies per ús excessiu de la força, incoant-se quan s'escaiguin els procediments disciplinaris pertinents. 11. Garantir, protegir i facilitar el dret a la llibertat de reunió pacífica, assegurant que les ordenances municipals no suposin una limitació injustificada d'aquest dret, o una extralimitació d'allò que preveu la normativa reguladora del dret a la llibertat de reunió. Demanem que no se sancionen manifestants per l'exercici pacífic dels seus drets. 12. Promoure la formació i sensibilització dels professionals dels diferents àmbits -sanitari, policial- que intervenen en la lluita contra la violència de gènere, dotant-los de la suficient preparació en matèria d'informació, atenció i tracte a les víctimes. Habilitar els recursos suficients perquè les dones puguin obtenir protecció, atenció i justícia de forma efectiva enfront de la violència de gènere, aconseguint el compromís de no emprendre més retallades pressupostàries en aquest àmbit. 13. Implementar plans locals integrals de lluita contra el racisme i la discriminació que tinguin com a finalitat l'eliminació de fenòmens com la xenofòbia o la discriminació religiosa i la discriminació per raons d'orientació sexual i identitat de gènere en tots els àmbits de la societat (treball, sanitat, educació, justícia, etc.). Cal garantir que les persones immigrants no són objecte de discriminació per part de les administracions locals amb les quals mantenen un contacte directe, especialment pel que fa a l'accés al padró per part de persones en situació irregular.


Aquesta pregunta ha estat aprovada i està a l'espera de ser redactada i presentada formalment a la institució on pertoqui.


comments powered by Disqus