Acceptada

  • Enviada: 2015-03-26 09:48:54
  • Per: ICV-EUiA Badalona
  • Presentada: 2015-03-26
  • PDF: Descarregar
  • Estat: Acceptada
  • Arxivat en: Activitat Econòmica i Treball
  • Comparteix:

PROPOSTES ICV-EUiA FISCALS I FINANCERES

1- Renegociarem tots els contractes, independentment del termini de vigència. Cal explorar vies de negociacions amb les empreses que tenen contracte en vigor, per tal d’ajustar-nos a la realitat. 2- Mesures d’eficiència en els subministraments. Com per exemple endegant un pla Integral d’eficiència de tots els equipaments i infraestructures municipals. 3- Actuarem en una major recaptació fiscal, tant en l’assoliment de majors percentatges de recaptació de cada figura tributària, com també pel que fa a la inspecció. Una mesura necessària tant per l’impacte positiu per les finances municipals com pel que comporta d’una major justícia social, atès que representa un pas endavant en la lluita vers l’economia submergida i un tractament igualitari en la tributació local, apropant-nos el màxim possible al principi que “tothom paga el que li pertoca”. 4- Necessitem un nou model de finançament basat en el repartiment dels recursos i dèficit en funció de les competències reals i la lleialtat institucional, que doti als Ajuntaments del marge de maniobra suficients per decidir políticament sobre les prioritats dels municipis. 5- Reforma de l’aplicació actual de la Llei d’estabilitat pressupostària, per poder compartir el repartiment de dèficit establert per part de l’UE, amb l’Estat i les CCAA. En coherència amb l’assumpció del 19% de la despesa correspondria com a mínim un 1% de dèficit del 4,5% globalment admès a totes les administracions, així com establir que els objectius de dèficit s’hagin d’assolir en el conjunt de cicle econòmic i no cada any. 6- La necessària reforma de l’IBI. L’impost sobre béns mobles és el més ?rellevant en el sistema tributari local actual. Es considera un impost adequat per ser assignat a l’administració local perquè grava la propietat urbana i gran part dels serveis públics locals són serveis a les unitats urbanes. Reclamem una reforma en profunditat d’aquest tribut, de manera que se’n pugui modular el seu impacte sobre les famílies, en funció de les seves capacitats reals. Així mateix cal establir les mesures necessàries per mantenir actualitzades les valoracions cadastrals amb l’objecte de garantir la capacitat recaptatòria i evitar els problemes d’equitat entre els contribuents de municipis valorats en exercicis diferents. 7- Reivindicarem la cessió als municipis d’un % significatiu de IRPF i IVA i retorn de l’IVA de totes les inversions municipals. 8- Serem transparents i clars en l’elaboració dels pressupostos, realitzant pressupostos per programes amb objectius concrets i avaluables per la ciutadania. 9- Aposta ferma per la participació ciutadana. Cal aprofitar la proximitat a la ciutadania per detectar totes les necessitats i establir prioritats. Així mateix és necessari afegir transparència a l’activitat municipal. En presentar el pressupost explicarem allò que ens permetrà fer a cada àmbit, i en tancar-lo, el què hem fet i el què no hem fet i perquè. 10- Durem a terme una planificació de Pressupostos plurianuals, revisables i actualitzables. En el cas de les inversions ens proporcionaria una eina molt útil com és el Pla d’inversions plurianual, tot tenint en compte que bona part d’aquests inversions estan finançades totalment o parcialment per altres administracions, que alhora haurien de planificar aquesta plurianualitat. 11- Pressupostos amb perspectiva de gènere. Dissenyarem, executarem i avaluarem els pressupost municipal de manera que l’impacte de la distribució de la despesa pública municipal ha de vetllar per ser equitativa i per atendre els interessos i necessitats que tenen les dones a tots els àmbits i àrees. 12- Justícia social. En el marc de l’aprovació de les Ordenances Fiscals de cada exercici, els preus públics, revisant els criteris de les exempcions i/o de les bonificacions, adequant-los a les noves necessitats i establint, quan s’escaigui, sistemes de Tarifació Social i sometent aquest mesures a la informació del Consell Municipal de Garantia dels Drets Bàsics 13- Revisarem els convenis i protocols amb la Generalitat de Catalunya per aquells serveis que són de la seva competència per tal que assumeixi un major % del cost o que s’actualitzin els preus. 14- Reduirem, com ja hem explicat, el nombre d’empreses municipals fusionant algunes i eliminat d’altres. 15- Reduirem el nombre de càrrecs eventuals, anomenats càrrecs de confiança, així com el número de regidors/es amb dedicació exclusiva. 16- Substituirem les subvencions a les entitats per convenis que concretin quina activitat es objecte de conveni. 17- En la gestió financera tindrem en compte els serveis que podem contractar mitjançant la banca ètica (Triodos Bank, Fiare i altres). 18- Reduirem la despesa més sumptuària (la de tothom que gestioni recursos municipals). 19- Ajustarem a la baixa despeses del capítol 2 que, fins ara, l'Ajuntament creia que podia assumir però ara ja no és així: lloguers, determinants contractes de manteniment i neteja, subministraments (sobretot pel que fa als consums en enllumenat públic, aigua, gas, telèfon, etc. en totes les dependències municipals). Explorarem al màxim noves fórmules d’ingressos en el que podríem anomenar rendiments del patrimoni municipal. Ens referim a analitzar, un per un, tots els elements patrimonials de l’Ajuntament (sobretot els immobles) per tal de comprovar si se’n pot treure un rendiment econòmic (i si alhora és possible, social) sense perdre’n la titularitat. Caldrà ser molt més imaginatius/es i protector/es del patrimoni municipal: podem establir drets de superfície o d’usdefruit 20- Ajustarem a la baixa per a persones aturades o amb dificultats econòmiques o familiars alguns preus públics i taxes d'activitats no del tot imprescindibles (lleure, mobilitat,...). D’aquesta manera, potser seguiran fent ús d'aquest servei i, per tant, no davallarà tant l’ ingrés total del servei. 21- Estudiar i impulsar la creació d’una moneda local electrònica que pugui canalitzar part de la despesa pública (subvencions a entitats, ajuts socials, compres, retribucions) cap el teixit local garantint un major impacte de la despesa en el propi municipi. La moneda local també pot servir per fomentar el comerç de proximitat així com l’accés a sistemes de crèdit mutu entre les empreses i comerços locals, o a crèdits i microcrèdits a l’emprenedoria local concedits per l’administració o l’entitat financera local. 22- Les noves formes de moneda local permeten incentivar de manera eficaç el comerç de proximitat, amb accions específiques per a sectors, barris, carrers o en moments del temps, en funció de les necessitats socials. La moneda local també pot permetre que part dels preus públics, taxes i impostos municipals es paguin amb la mateixa. 23- Estudiar la creació d'una entitat local de crèdit o institució similar per donar suport a l'economia local mitjançant, per exemple, la concessió de crèdits a iniciatives que facilitin la transició del model . L’entitat es pot crear o ser gestionada amb la col·laboració d’altres entitats de crèdit de l’economia social o la banca ètica. L’entitat local de crèdit pot ser l’instrument per cogestionar la moneda local si s’escau (com a Bristol o Nantes, per exemple) 24- Reclamar...derogació de la regla de la Despesa que limita, de manera unilateral per part de l’Estat , el creixement pressupostari dels Ajuntaments; derogació de la modificació de l’article 135 de la Constitució, que obliga també als Ajuntaments al pagament del deute financer, per davant de la cobertura dels serveis públic i de les inversions municipals; derogació de la LRSAL, atès que una de les seves repercussions més clares és l’externalització i la privatització dels serveis municipals si són possibles generadors de beneficis privats. 25- Auditoria del deute. En aquest sentit proposem: realitzar una auditoria del deute dels ajuntaments i la resta d’ens locals i supramunicipals; rebutjar el deute generat per actuacions injustes contra els ajuntaments des d’altres administracions hagin estat imposades o amb connivència política entre els governants; emprendre mesures legals contra els responsables públics o privats de tot aquell deute que s’hagi generat per operacions amb el sector privat que no respongui a l’interès públic. 26- Proposem aprovar subvencions amb caràcter compensatori i establir un Reglament d’Ajuts econòmics que garanteixi que tothom pot fer front a les seves obligacions tributaries vers l’ajuntament. 27- Cànon sobre la Concessió de serveis públics: un Cànon fixe sobre la pròpia concessió; un cànon variable sobre el guany. Establir en el Plec de Condicions i, per tant, en el Contracte Administratiu que aquest import del cànon variable ha de ser finalista (reinversió en el propi servei/equipament, en el cost de l'aplicació de la Tarifació Social,..). 28- En relació amb el transport.... - Incentivar el transport públic: Reducció de tarifes i revisió dels abonaments i dels descomptes, en aquelles àrees a on el transport públic sigui un mitja alternatiu clar a vies sobrecarregades. - Reduir el transit en les zones més congestionades o en moments d’alta contaminació, amb restriccions pels vehicles privats considerant el seu nivell de contaminació, en funció de les matrícules (parells/senars), així com la creació de zones amb transit pacificat. - Redefinició de l’Impost de vehicules de tracció motora, coma mb l’IAE per a empreses, per gravar més els vehicles més contaminants, i per establir bonificacions en funció de la seva incidència en el medi ambient, la qual es pot aplicar als vehicles elèctrics o bimodals. Proposem aplicar aquest coeficient màxim als vehicles amb emissions de CO2 superiors a 130grs/km i a partir d’aquí anar fent bonificacions graduals per nivells d’emissions inferiors (fins a 120, fins a 100, etc...). - Establir convenis entre Ajuntament i aquelles empreses que aposten pel Transport Públic Urbà (obligatori en els municipis de més de 50.000h), amb “bons” en la utilització d’aquest servei públic municipal. 29- En relació al habitatge... - Aplicació d’un recàrrec del 50% de la quota líquida de l’impost de béns immobles d’ús residencial als immobles que després d’una execució hipotecària es trobin desocupats permanentment. - Establiment de bonificacions sobre l’Impost de Bens Immobles, mitjançant una bonificació que pot arribar al 50%, on s’hi hagin instal·lat sistemes d’aprofitament tèrmic o elèctric d’energia solar. - Establir subvencions municipals en l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO), i la Taxa per Llicències Urbanístiques per aquelles comunitats de propietaris que no disposin d’ascensor col·lectiu i acordin posar-ne, així com les obres destinades a millores en l’accessibilitat, especialment en els edificis més antics. -Bonificació en l’ICIO fins el 95% per a les obres que incorporin sistemes d’aprofitament tèrmic o elèctric o d’energia solar. 30- Impost sobre Activitats Econòmiques: Exercir la possibilitat de bonificació de fins un 50% de la quota per les empreses que utilitzin o produeixin energia a partir d’instal·lacions per a l’aprofitament d’energies renovables o sistemes de cogeneració. 31- Taxes per subministrament d’aigua: Redefinició de les taxes per subministrament d’aigua establint tarifes marginalment creixents en relació al consum per càpita (seguint la Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu). Per tant, garantir un nivell bàsic de consum i dissuadir l’excessiu. Així mateix establir una part de la quota fixa relacionada amb el que s’estableixi com bàsic, amb l’objecte de desincentivar els habitatges buits. Així mateix, aplicació de la Tarifació Social. 32- En relació als residus... - Generalitzar als municipis la Taxa per la recollida, tractament i eliminació d’escombraries i d’altres residus urbans. Així mateix generalitzar les taxes per utilitzacions de la deixalleria. Treballar una Taxa que estableixi, pel que fa a l’àmbit comercial i industrial, grups de subjectes passius en funció de les fraccions orgàniques que generen i del cost de la seva recollida i tractament en els respectius municipis. - Introducció de la taxa de legalització de les activitats i instal·lacions i de serveis ambientals. 33- Mancomunarem determinats serveis o equipaments amb altres municipis. 34- Millorarem la gestió de la tresoreria municipal. Una bona manera de fer-ho és mitjançant la Delegació de la Gestió i Recaptació dels tributs en els Organismes públics de gestió i recaptació tributària, de les diferents Diputacions Provincials.


  • Aquesta pregunta va ser enregistrada el 2015-03-26 per ICV-EUIA - MUNICIPAL en badalona en nom de ICV-EUiA Badalona

comments powered by Disqus