Acceptada

  • Enviada: 2015-03-24 13:27:18
  • Per: ICV-EUiA Badalona
  • Presentada: 2015-03-24
  • Estat: Acceptada
  • Arxivat en: Activitat Econòmica i Treball
  • Comparteix:

PROPOSTES ICV-EUiA SOBRE PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ

1. Continuarem amb les accions per tal de fer aflorar l'economia submergida, especialment en l’àmbit dels serveis personals, donant suport, mitjançant subvencions a la contractació, clàusules socials o d’altres fórmules de mercat protegit, a la legalització d’aquestes activitats. 2. No col•laborarem amb les ETT, ni empreses de serveis integrals, ni agències de col•locació amb ànim de lucre en les contractacions municipals. 3. Impulsarem la utilització de les clàusules socials i ambientals com a política d’ocupació en les licitacions públiques per promoure l'ocupació de determinats col•lectius en risc d’exclusió. Obligació de què es contractin persones registrades com a aturades a les Oficines de Treball (OT). 4. Promourem polítiques de conciliació i nous usos del temps, implicant les empreses, les administracions i la societat civil. 5. Fomentarem els acords voluntaris i convenis de col•laboració entre l’ajuntament i els actors econòmics per al desenvolupament econòmic sostenible del municipi. 6. Establirem ajudes i bonificacions en les ordenances fiscals per a les empreses i comerços per a la contractació de persones a l’atur i en l’adaptació a les clàusules socials per a la contractació regular dels col•lectius més desfavorits. 7. Promourem accions de lluita contra l'exclusió social mitjançant polítiques que afavoreixin la inserció social i laboral: mercats protegits, empreses d’inserció, microcrèdits... 8. Establirem mesures positives per afavorir la contractació juvenil en la contractació pública, així com en les clàusules i plecs de condicions de les subcontractacions. Introduirem mesures d’acció afirmativa en els àmbits del mercat laboral on les persones joves no estan prou representades. L’objectiu és tenir una força de treball diversa i es basa en l’èxit de les polítiques d’acció afirmativa per qüestions de gènere i edat. 9. Continuarem impulsant la tasca dels serveis locals de suport a nous emprenedors i emprenedores i les PIMES, en especial a l’emprenedoria tecnològica, en especial la lligada a la transició energètica, la innovació social i a totes les formes d’economia social i solidària, que generen llocs de treball més estables i satisfactoris. 10. Ampliarem el polígon de les guixeres per seguir guanyant sòl econòmic. 11. Impulsar Plans de millora dels polígons industrials, amb una visió integradora en l’entorn urbà, incorporant els valors de l’ecoinnovació i la sostenibilitat. per millorar els accessos, la mobilitat interna, la gestió de residus, serveis tecnològics, servei a les empreses i als treballadors/es, amb l’objectiu de dinamitzar el teixit empresarial, i ser atractiu per ubicar empreses de valor afegit i creï ocupació de qualitat. A més, Impulsarem projectes d’ecologia industrial aplicats als polígons industrials ja consolidats per incrementar els resultats ambientals i econòmics a través de la col•laboració en la gestió del medi ambient i dels recursos (aigua, energia i materials); és a dir, potenciant l’aprofitament i la reutilització (residus industrials, aigües residuals) o la transferència dels mateixos. 12. Promourem Pactes locals per l’ocupació i per la igualtat d’oportunitats, amb atenció especial a dones en situació d’atur i de risc d’exclusió, especialment, a dones monomarentals amb fills i filles a càrrec. També contribuiran a l’impuls i activació efectiva dels Plans d’Igualtat de les empreses. 13. Crearem un Pla Director Econòmic de la Zona Sud de la Ciutat, concertat amb els diferents interessos implicats, per regenerar aquest espai econòmic i impulsar el seu creixement i modernització aprofitant la seva proximitat al 22@ i el Campus Diagonal Besòs. 14. Impulsarem la finalització del passeig marítim des Sant Adrià fins a Montgat, posant sobre la taula la descontaminació urgent de les terres de l’antiga Lejia Conejo, entre Canyadó i Montgat i de la zona de la Mora que permeti la creació d’activitats econòmiques vinculades a l’oci, l’esport i la cultura. 15. A Badalona tenim dos elements favorables per crear ocupació: la recerca biomèdica i la industria que gira al seu voltant i l’Institut Gaudí de la Construcció. 16. Disposem, fruit de la història i del desenvolupament recent, d’una àrea periurbana al voltant del turó de can Ruti, amb uns equipaments d’una vàlua excepcional: - En el terreny assistencial mèdic d’alt nivell, l’Hospital Germans Trias i Pujol i el seu entramat de recerca pionera en diverses línies com SIDA, virologia, genètica i medicina molecular, biomedicina, oncologia, farmacologia... i la conseqüent presència acadèmica i universitària d’alta capacitació. Laboratoris i equips de recerca treballant al costat de clínics i terapeutes dins un conglomerat excepcional. - Un altre equipament únic i prestigiós l’Institut Guttmann, que hores d’ara es situa com a centre de referència a tot l’Estat de tractaments rehabilitadors i integrals per a lesions medul•lars i discapacitats de tot tipus. - Altres centres per a pacients de greus discapacitats, sociosanitaris i geriàtrics de mitja llarga estada als voltants. - Una presència rellevant d’empreses del sector bio-farmacèutic, amb laboratoris de renom i prestigi creixent com Menarini (radicat històricament al barri de St. Roc de la ciutat), junt amb d’altres empreses innovadores i de la més alta sofisticació tecnològica. 17. Dotarem de prestacions, serveis amb una atenció especial a aquests sectors bio-mèdics per fer-la especialment atractiva i transformar-la en un punt de creixement econòmic i creador d’ocupació. 18. Farem planificació urbanística per aquestes propostes i també en favor de l’activitat econòmica per que aquesta estigui al servei de les necessitats socials del nostre territori. 19. Intervindrem en el polígon industrial sud, modernitzant-lo i orientant-lo cap a les activitats de complement del pol biomèdic de la serralada i les seves connexions industrials i d’investigació farmacèutica amb la zona de Sant Roc i més enllà cap el Campus Diagonal Besòs. 19. Situant a l’Ajuntament com a propietari de sectors d’aquest polígon Treballarem per implicar els centres de secundària per tal que la seva oferta formativa tingui present les sortides professionals que es poden generar i la possible continuïtat de la formació a nivells més especialitzats. 20. Aprofitarem l’IGC de Montigalà per apostar per la investigació en els nous models de construcció lliures de C02 que s’estan investigant arreu del món i afavorir en les immediacions de l’IGC d’instal•lació d’empreses relacionades amb aquestes noves tècniques constructives. 21. Fusionarem les empreses municipals IMPO i RABASA per a la creació d’una empresa pública per la promoció econòmica i l’ocupació que pugui funcionar també com a empresa local d’ocupació i col•locació i com a servei local de nous emprenedors/es. 22. Fusionarem Badalona serveis assistencials i l’Institut municipal de serveis personals (BSA i l’IMSP) per ampliar l’atenció a les persones i millorar els serveis actuals. Oferir serveis a d’altres ciutats, genera riquesa, ocupació i igualtat. 23. Impulsarem el treball comunitari als barris. 24. Pressupostos i administració municipal amb la prioritat de crear ocupació i de qualitat: - Aprovarem partides pressupostàries pròpies per finançar polítiques actives de treball, formació i poder garantir el manteniment dels serveis. - Establirem ajudes i bonificacions en les ordenances fiscals per a les empreses i comerços per a la contractació de persones a l’atur i en l’adaptació a les clàusules socials per a la contractació regular dels col•lectius més desfavorits. - Afavorir les compres públiques a les empreses socialment responsables (amb límits salarials mínims i màxims, amb condicions laborals dignes, etc..) - Facilitar el pas del treball a temps complert a mitja jornada i a la inversa en l’ajuntament i les empreses contractades. Afavorir la creació de llocs de treball a temps parcial de qualitat. Subvencionar la reducció de jornada creadora d’ocupació neta sobretot en col•lectius de difícil ocupabilitat. 25. Millora de l’eficàcia i la coordinació en les polítiques d’ocupació: - Sol•licitarem a la Generalitat la descentralització i el traspàs de les polítiques actives de mercat de treball i dels recursos necessaris al món local. Es tracta d’establir un nou model de relació entre les administracions autonòmica i local que configuren el sistema públic d’ocupació basat en el treball conjunt, la cooperació, la complementarietat entre polítiques i l’eficiència. - Potenciarem els governs territorials d’ocupació i desenvolupament econòmic com un espai de concertació i planificació en el territori integrat per l’administració autonòmica i l’administració local. - Impulsarem el funcionament dels Serveis Locals d’Ocupació com una agència de col•locació, per tal de fer front a les agències de col•locació privades i garantir així el caràcter públic dels serveis d’ocupació. - Reclamarem a la Generalitat la creació de més Aules Actives com a instruments d’orientació, intermediació i recerca de feina. 26. Acció especial per als col•lectius amb majors dificultats: - Promoure la integració de les persones aturades, especialment els de llarga durada en projectes amb les empreses de la zona. - Facilitarem la presència de centres especials de treball com a pas previ als centres normalitzats i vetllarem pel desenvolupament del “clausulat social” en el que afecti el col•lectiu. 27. Reclamarem a la Generalitat el manteniment i extensió dels programes adreçats a territoris desafavorits: Llei de Barris 28. Promocionarem els productes agrícoles i de ramaderia locals. 29. Facilitarem i acompanyarem en l’accés a subvencions d’altres administracions, donant assistència tècnica en el projecte empresarial o en els processos de selecció de personal o mitjançant una fiscalitat municipal orientada al suport a la generació d’ocupació. 30. Promourem accions i projectes d’economia productiva que incideixin en un canvi de model econòmic. 31. Afavorirem aquelles infraestructures que permetin acollir noves activitats productives, amb alta rendibilitat social, generadores d’ocupació i noves professions. 32. Promourem noves formes d’economia social (cooperativisme), d’innovació social en els projectes industrials, basada en el tercer sector i l’economia social i solidària, creant incubadores específiques per replicar experiències exitoses d’arreu. 33. Promoure la creació de cooperatives a cada districte o barri, orientades a la satisfacció de les necessitats de consum, socials i ambientals. 34. Fomentarem la innovació (tecnològica i no tecnològica), la interconnexió, la complementació i la cooperació entre els agents d’innovació i les empreses del territori. 35. Prioritzarem la inversió creadora de llocs de treball d’economia verda, apostant per sectors d’activitat com les energies renovables o la indústria ecoeficient. 36. Promoure la creació d'empreses sostenibles a través d'un programa específic i fomentar la reconversió d’empreses per reduir la seva dependència del petroli. 37. Potenciarem la responsabilitat social a les empreses: identificar bones pràctiques, promoure bones pràctiques, impulsar el Certificat d’empresa socialment responsable. 38. Desenvolupar programes dirigits a les petites i mitjanes empreses en l’ús de les tecnologies de la información i la comunicació i elements de facilitació de l’exportació. 39. Potenciarem programes de formació i d’assessorament tècnic a les PIME per a la millora de la qualitat i de la gestió ambiental i per a la innovació tecnològica. 40. Crear una xarxa d’espais de coworking, incubadores i acceleradores d’empreses, fomentant el creixement de les noves indústries, en especial les de base tecnològica i les que necessiten espais de compartició d’infraestructures especifiques com els fablabs, facilitant la conversió d'edificis i locals infrautilitzats la qual cosa els permet compartir recursos i estalvis en el consum (energia, comunicacions, etc.). 41. Donar incentius per a la recuperació dels oficis relacionats amb la reparació, manteniment i reciclatge dels materials utilitzats. Fomentar el lloguer, l'intercanvi i l’ús compartit com alternativa a la venda i per promoure l'ampliació de la vida útil dels productes i la maquinària.


  • Aquesta pregunta va ser enregistrada el 2015-03-24 per ICV-EUIA - MUNICIPAL en Badalona en nom de ICV-EUiA Badalona

comments powered by Disqus