Acceptada

  • Enviada: 2015-03-24 13:01:58
  • Per: FAMPAS de Badalona
  • Presentada: 2015-03-24
  • Estat: Acceptada
  • Arxivat en: Educació i Cultura
  • Comparteix:

Proposta educació FAMPAS de Badalona

1. Reducció del preu públic de les escoles bressol. La responsabilitat municipal és oferir una bona xarxa de serveis per a la petita infància amb unes condicions que afavoreixin la igualtat d’oportunitats, l’equitat i la justícia social. 2. Beques menjador del 100%, per a tots els nens i nenes que ho necessitin. També caldria redefinir els barems a l’hora d’atorgar les beques d’escolaritat i de menjador a les escoles bressol. El primer cicle d’educació infantil no és obligatori, però la gent que consideri que és apropiada per als seus fills a vegada es veu en la situació d’haver d’escollir entre treballar o quedar-se a casa amb els fills. Els barems econòmics no reconeixen situacions de famílies que no disposen de cap ajut familiar a l’hora d’ajudar i educar als fills a la vegada que treballen. 3. Adaptació per l’alumnat amb discapacitat. Un pilar bàsic de la integració és eliminar les barreres arquitectòniques i fer accessible els centres educatius. 4. Adequació dels entorns, camins escolars, pacificació del trànsit rodat en els horaris d’afluència als centres. Els centres educatius de la ciutat han de tenir un entorn confortable, que afavoreixin l’accés als centres. L’ajuntament ha de potenciar el desenvolupament de camins escolars que millorin l’accessibilitat i la seguretat de les famílies que accedeixen cada dia als centres i alhora fomenti l’autonomia de l’alumnat. 5. Reforç pels alumnes que ho necessitin com a extraescolar gratuïta. 6. Programa de foment de la matricula en centres públics. S’ha de crear un programa municipal que fomenti la matriculació en els centres públics, coordinant les portes obertes dels centres amb xarrades prèvies repartides en el municipi. 7. Baixada de ràtios a infantil, primària i secundària. 20 alumnes per classe. Actualment les ràtios d’infantils i primària estan a 25 i secundària a 30. Si volem un ensenyament de qualitat és imprescindible la baixada del nombre d’alumnes per aula. La reducció de ràtio fa possible una adequada atenció de la diversitat que tenim a les nostres aules. 8. Professors/es necessaris a cada escola d’educació especial, de reforç, substitucions. L’escola pública ha de ser integradora i ha de proporcionar una formació comuna a tots els alumnes, afavorint la igualtat d’oportunitats. Per tant, partint d’aquesta premissa, tots tenen el dret i el deure de formar-se. L’escola ha de donar resposta a cada un dels nens/es escolaritzats amb les seves individualitats, necessitats, dificultats... creiem doncs, que per aconseguir aquest objectiu s’ha de dotar les escoles de recursos personals i materials imprescindibles perquè la integració sigui una realitat. 9. Cap escola en barracons, centres en condicions òptimes. A Badalona, actualment tenim tres escoles en barracons, en part o totalment: Montigalà, Badalona-Port i Ventós-Mir. És bàsic per acabar de consolidar aquests centres l’edificació dels mateixos. Es tracta de bones escoles i projectes molt motivadors que la nostra ciutat no pot perdre. 10. Aconseguir el model instituts-escoles. A finals de 2009 es va planificar la creació de diversos centres institut-escola, una proposta que la comunitat educativa va rebre amb entusiasme, però que va quedar aturada. Continuem reivindicant-la, sens dubte, suposaria una millora del sistema públic i una bona solució a la manca de places, principalment de secundària. Igualant l’oferta de la privada concertada.


  • Aquesta pregunta va ser enregistrada el 2015-03-24 en Badalona en nom de FAMPAS de Badalona

comments powered by Disqus