Acceptada

  • Enviada: 2015-03-24 10:52:13
  • Per: ICV-EUiA Badalona
  • Presentada: 2015-03-24
  • PDF: Descarregar
  • Estat: Acceptada
  • Arxivat en: Educació i Cultura
  • Comparteix:

PROPOSTES ICV-EUiA SOBRE EDUCACIÓ

1- Treballarem des de l'Institut Municipal de Promoció de l’Ocupació (IMPO) amb els agents socials per detectar les necessitats formatives i defensarem davant del Departament d’Ensenyament les accions acordades per defensar una oferta de formació professional adequada a les polítiques de promoció econòmica dissenyades a la ciutat o en un àmbit territorial més ampli com pot ser el Fòrum de Municipis del Barcelonès Nord. 2- Dret a l’educació de tots els infants, sense segregació ni escoles elitistes que separin alumnes pel seu gènere. Els ajuntaments han de tenir un major pes específic en els processos de planificació escolar i educativa. 3- Programes de suport i reconeixement de l’educació en el lleure. Volem que els casals i les colònies d’estiu ofertes pels ajuntaments disposin de places suficients per atendre la demanda existent en el territori. 4- Desenvoluparem un pla local de formació permanent, planificant de manera conjunta la totalitat de les necessitats, presentant de manera conjunta la totalitat dels recursos, informant en els mateixos punts de tots els serveis. Tractar de manera conjunta i integral la informació que faci referència a: - Formació bàsica (escoles de persones adultes, ja siguin municipals o de la Generalitat). - Cursos de català (municipals o del CNL). - Formació per al treball (en col•laboració amb l’Àrea de Promoció Econòmica, amb el SOC, etc.). - Formació cultural i artística (conservatori de música, centres cívics, equipaments culturals...). - Formació per al desenvolupament personal, per a la participació i la ciutadania. - És necessari prestar una atenció especial a la formació en les TIC, per evitar la fractura digital i afavorir l’accés de tota la població a tots els recursos tecnològics i educatius. Més que mai, l’aprenentatge de les TIC pren un valor de veritable alfabetització i esdevé clau per al foment de l’equitat. 5- Generalitzarem el programa Servei Local Escola Treball (SLET) a tota la població escolar de 4t d’ESO per informar, assessorar, fer el seguiment i acompanyar en els seus itineraris formatius per millorar l’orientació professional i evitar l’abandonament escolar. 6- Potenciarem els programes per la transició escola-treball, els dispositius d’inserció laboral i els programes de qualificació professional inicial (PQPI). 7- Desenvoluparem un pla per l’educació inclusiva que coordini les tres polítiques prioritàries: escoles bressol (la inversió en aquesta etapa educativa és fonamental per a la formació i la socialització dels infants, especialment si estan en situació de vulnerabilitat social), escolarització equilibrada i acompanyament a l’escolaritat. 8- Construirem la nova escola d’educació especial de Can Barriga i per això reclamarem a la Generalitat de Catalunya les inversions necessàries per a fer possible aquesta demanda de fa més de 10 anys. 9- Dotarem suficientment les partides de manteniment, reposició, etc. Tot i les dificultats econòmiques que travessem, és important no deixar de prioritzar la inversió a les escoles. I cal fer-ho amb diàleg amb els centres per a la previsió de millores i per al calendari de l’aplicació i treballant de manera conjunta amb els consells escolars dels centres per reclamar possibles inversions pendents a la Generalitat i/o fer-ne el seguiment. Més que mai és necessari explicitar les possibles reivindicacions del municipi en relació a la creació, ampliació o remodelació d’escoles i instituts. 10- Treballarem per a la escolarització equilibrada. És important posar de relleu l’aposta que l’Ajuntament va fer en la creació de l' Oficina Municipal d’Escolarització. L’Ajuntament té un paper actiu en la informació sobre els centres a les famílies, en la reclamació de l’escolarització equilibrada i els mecanismes que l’han de fer possible (reserva de places, protocols d’escolarització, etc.). 11- Desenvoluparem un pla d’acompanyament a l’escolaritat com a un factor clau per l’equitat i la qualitat de l’educació i determinant per a la lluita per l’èxit escolar. Aquest acompanyament cal que es concreti en 3 grans àmbits: - Col•laboració amb escoles i instituts per a l’aplicació del seu projecte educatiu (prevenció de l’absentisme, escolarització compartida al segon cicle d’ESO, projectes de diversificació curricular, etc.). - Suport a la funció educativa de les famílies (espais de debat familiar, col•laboració amb les AMPA). - Suport a l’educació més enllà dels espais i els horaris escolars (reivindicació dels plans educatius d’entorn, dels projectes educatius de ciutat, entitats d’educació en el lleure, etc.) 12- Finalitzarem, en una primera fase, la construcció i posada en funcionament de les escoles bressol concretades en el conveni signat amb la Generalitat de Catalunya i posteriorment ampliarem l’oferta per cobrir la demanda dels barris de Sant Roc, Llefià i La Salut. 13- Crearem la xarxa d’atenció a la infància i a l’adolescència, de les quals formen part tots els serveis del municipi que s’hi adrecen (educatius, de salut, de serveis socials, de cultura...) i coordinen els criteris d’atenció i de relació a les famílies. 14- Elaborarem, conjuntament amb els centres i els serveis educatius, materials didàctics que concretin en la ciutat els continguts curriculars de les diferents etapes educatives. 15- Proposarem horaris i criteris d’obertura de patis, biblioteques, aules d’informàtica en horaris extraescolars, caps de setmana i vacances realitzarem les obres d’adequació necessàries (accessos, fonts...) i les despeses ordinàries de conservació requerides (possibles costos addicionals de neteja, reposicions...) que permetin optimitzar el patrimoni públic dels centres escolars fora de l’horari lectiu. 16- Promourem programes de reutilització dels llibres de text a tots els centres de primària i secundària de la ciutat. 17- Treballarem per garantir l'oferta formativa de batxillerat nocturn a la ciutat impulsant especialment que torni a ser ofert a l’IES Eugeni d’Ors. 18- Elaborarem un pla per a la creació d’escoles de música utilitzant espais de centres escolars. 19- Desenvoluparem el Projecte Educatiu de Ciutat tornant a constituir El Fòrum Badalona Educa amb la implicació de tota la ciutat: entitats, associacions i persones interessades. Les dinàmiques del PEC permeten situar l’educació com a factor fonamental de la construcció de ciutadania, del foment de la convivència i del civisme conscient. 20- Treballarem per enfortir la comunitat educativa del municipi: suport a les AMPA, formació per a pares i mares sobre equitat de gènere i coeducació, foment de les formes de participació de l’alumnat, donar rellevància a la participació municipal als consells escolars de centre, informar freqüentment de les activitats de la comunitat educativa als mitjans de comunicació local. També cal garantir el bon funcionament del Consell Escolar Municipal. 21- Defensa del sistema educatiu públic, amb equitat en l'accés i de qualitat. En contra de les retallades, del tancament de centres educatius i d’augment de ratios i de convenis amb escoles d’elit. 22- Els municipis de Catalunya governats per ICV-EUiA- EPM seran territoris lliures de LOMCE (“llei Wert”) i promourem l’equitat en l’accés, la qualitat, la immersió lingüística i la participació de la comunitat educativa. 23- Educació generadora de cohesió social. Augmentar la cobertura de les demandes de menjador escolar, o materials didàctics, sense discriminacions de cap mena. Volem que els serveis educatius que actuen en el territori municipal es coordinin de manera eficaç per treball frec a frec per la cohesió social. Volem que els adolescents expulsats pel sistema en la fase final de la seva escolarització obligatòria puguin trobar segones oportunitats per reintegrar-se al sistema educatiu, i accedir a titulacions que permetin la seva promoció acadèmica o professional. 24- Promourem el compromís amb l’educació dels actors educatius dels municipis perquè siguin conscients que l’educació va molt més enllà de l’escolarització, i que una educació emancipadora reclama compromís social. Volem una educació compromesa amb una identitat cultural oberta i diversa, amb la llengua i la cultura catalanes com espai comú de trobada. Volem fomentar experiències educatives d’aprenentatge-servei que fomentin els valors de la sostenibilitat, de la igualtat i de l’equitat, i no la beneficència. 25- Impuls dels programes de coeducació a les escoles i a altres espais d’educació no formal al municipi, que fomentin la relació entre iguals des de la infància i que reconegui l’igual valor de la diferència, i les aportacions de les dones a la història, a la cultura, a la ciència... 26- Municipi com a entorn creatiu, on la capacitat expressiva de les persones aflori i es pugui desenvolupar. En aquest sentit apostem per què el nostre municipi tingui les característiques d’un entorn creatiu acollint recorreguts tant per l’amateur com per al professional de l’expressió artística Fomentarem la creativitat local, amb presència dels artistes del municipi en les programacions on hi hagi possibilitats i incentivant el diàleg creatiu amb creadors d’altres indrets. Disposarem i facilitarem espais preparats per a la creació: des de la masoveria creativa a les antigues naus, centres específics, residències als teatres, locals d’assaig, sempre des d’una vocació d’afavorir la diversitat i la multidisciplinarietat. Impulsarem i potenciarem els tallers com espais de risc i experimentació. 27- Promoció dels ensenyaments artístics en tots els espais educatius. Volem que els equipaments i els programes educatius treballin amb els culturals per promoure la sensibilitat artística i el gaudi per l’art de totes les persones. Promourem la formació artística en totes les disciplines, tant en els estudis reglats com els no formals, atenent les necessitats d’aprenentatge al llarg de la vida.


  • Aquesta pregunta va ser enregistrada el 2015-03-24 per ICV-EUIA - MUNICIPAL en Badalona en nom de ICV-EUiA Badalona

comments powered by Disqus