Acceptada

  • Enviada: 2015-03-24 10:04:30
  • Per: ICV-EUiA Badalona
  • Presentada: 2015-03-24
  • PDF: Descarregar
  • Estat: Acceptada
  • Arxivat en: Participació i Transparència
  • Comparteix:

PROPOSTES ICV-EUiA SOBRE PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA

1- Elaborarem codis ètics dels càrrecs públics locals allà on governem i exigirem que els processos, procediments i polítiques públiques dels ajuntaments es desenvolupin seguint principis de governança ètica institucional local. 2- Creació de l’Estatut dels representants locals, on es regularan els seus drets i deures. Els regidors i regidores que es troben a l’oposició gaudiran d’una regulació específica perquè puguin exercir les seves funcions de fiscalització i control en els contractes i adjudicacions 3- Reforma dels òrgans estables de participació per tal de garantir-ne la seva independència, la representativitat social i la seva vinculació a la presa de decisions públiques. (Consell de ciutat, consell econòmic i social, consell de la comunicació local, consell assessor d’urbanisme i política territorial i consell municipal de les dones). 4- Complir amb els requisits de la llei de transparència de Catalunya, malgrat aquesta no sigui finalment aprovada, i amb l’objectiu d’ampliar la publicació de documents que aquesta exigeix. Regular i garantir el dret d’accés a la informació i a la reutilització d’aquesta per a totes les persones (sense importar res més). Compromís de complir els estàndards establerts per Transparència Internacional, entenent que són només un mínim imprescindible. 5- Facilitarem la iniciativa ciutadana municipal, per donar el màxim de facilitats per a la presentació de propostes. 6- Incorporació i foment de les TIC en els processos de participació ciutadana. 7- Promocionarem i donarem suport a la cooperació entre entitats, així com a la creació de plataformes o coordinadores d’entitats. Fomentar l’associacionisme de les dones i les activitats adreçades a comprometre les dones en el municipi. 8- Organitzarem l’Ajuntament per fer més eficaces les polítiques de qualitat democràtica.Reduirem el nombre de districtes dotant-los de competències. La planificació municipal es farà atenent les prioritats dels districtes i no a l’inrevés. 9- Promourem nous mètodes de treball que permetin adequar l’organització municipal i procediments per afavorir el treball interdisciplinari. 10- Construirem el nou paradigma d'acció pública: -La governança ética -La construcció d'identitat democràtica col•lectiva a partir de l'aprofundiment democràtic, la proximitat i a través d'un exercici de responsabilitat compartida -L'articulació en una nova síntesi d’actuació pública conjunta dels governs locals i l’autogestió comunitària ciutadana. Una associació dels serveis públics i de les noves energies comunitàries en la defensa i la protecció del bens comuns. El repte serà la construcció d'un espai públic col•lectiu de confluència i reconeixement mutu d'allò institucional i d'allò comunitari que reforçarà la cohesió i la sostenibilitat social. -La garantia d'uns mínims vitals bàsics i essencials per a tota la ciutadania. 11- Major control de la contractació d’obres i serveis de llarga durada (aigua, residus) a través de la seva aprovació obligatòria pel Ple Municipal independentment de la quantia. No contractar empreses i particular condemnats per corrupció, així com amb aquells qui operin o tinguin sucursals en paradisos fiscals. Incrementar la part pública, en benefici de l’interès general, de 5 les plusvàlues generades per l’actuació urbanística. 12- Es compromet a fer almenys una vegada a l’any, un procés de rendició de comptes sobre l’activitat desenvolupada en els ajuntaments. 13- Llum i taquígrafs en la relació dels càrrecs públics amb els lobbies. El registre de grups de pressió serà obligatori, públic i les seves dades disponibles per mitjà del règim de transparència previst en la llei. 14- És necessari que la competència de foment de la participació ciutadana depengui directament de l’alcaldia. Cal elaborar Plans municipals de participació -Impulsar la celebració de consultes populars mitjançant urna -Sotmetre a consulta l’aprovació dels acords de govern postelectorals i les grans decisions estratègiques del partit. 15- Els principals plans i programes de la ciutat han de fer-se contemplant un procés de participació ciutadana: tothom ha de poder participar i Incorporació de instruments diversos de participació. 16- Audiències públiques i participació directa en els plens.


  • Aquesta pregunta va ser enregistrada el 2015-03-24 per ICV-EUIA - MUNICIPAL en Badalona en nom de ICV-EUiA Badalona

comments powered by Disqus